Rapportering av misstankar och fall av bristande efterlevnad
All verksamhet som bryter mot K Code of Conduct kommer att påverka Keskos varumärke och intressenters förtroende för bolaget negativt och kan orsaka betydande affärsrisker såväl som personliga risker. Det åligger var och en av Keskos anställda att begära hjälp där det behövs och att omedelbart rapportera misstänkta eller upptäckta överträdelser.

Om du står inför en svår situation eller stöter på ett beteende som bryter mot denna uppförandekod kan du alltid diskutera saken med din chef.

Vid anmälan om misstankar om brott och oegentligheter och antagna överträdelser av värdepappersmarknadsregleringen kan du konfidentiellt använda rapporteringskanalen SpeakUp.

All kundfeedback som tas emot via SpeakUp-kanalen kommer inte att behandlas. Kundfeedback måste lämnas via rätt kanal.

To top