Rapportering av misstankar och fall av bristande efterlevnad
All verksamhet som bryter mot K Code of Conduct kommer att påverka Keskos varumärke och intressenters förtroende för bolaget negativt och kan orsaka betydande affärsrisker såväl som personliga och sociala risker. Det åligger var och en av Keskos affärspartner att begära assistans från sin kontaktperson på Kesko där det behövs och att omedelbart rapportera alla bekymmer och upptäckta oegentligheter till dem.

Om du står inför en svår situation eller stöter på ett beteende som bryter mot denna uppförandekod kan du alltid diskutera saken med din kontaktperson på Kesko.

Om alternativen ovan inte uppfyller dina behov kan du lämna respons konfidentiellt via SpeakUp-kanalen.

Observera att denna kanal endast är avsedd för att rapportera brott mot denna uppförandekod och misstänkta brott mot värdepappersmarknadens förordningar. All kundrespons som tas emot via SpeakUp-kanalen kommer inte att behandlas. Kundrespons måste lämnas via rätt kanal.

To top