Velkommen til våre etiske retningslinjer
Formålet med K Code of Conduct er å støtte og veilede valgene og beslutningene som tas i K Group. Med denne veilederen sikrer vi at alle ansatte i K Group, K-forhandlere og forretningspartnere har samme forståelse av de veiledende reglene og prinsippene vi følger.

Retningslinjene forsterker også den positive kulturen med å gjøre det rette i hele K Group. Kulturen for å gjøre det riktige handler om å ville drive riktig og i samsvar med god forretningsskikk. Hver og en av oss kan påvirke bedriftskulturen vår positivt gjennom våre handlinger og beslutninger. 

Se K Code of Conduct for ansatte under.

K Code of Conduct Personnel NO - Cover Page.jpg

NO K Code of Conduct  Icons 970X546 px.jpg

To top