Sijoitustoiminta

Yleistä sijoittamisesta

Keskon Eläkekassan sijoitustoiminnan tavoite on huolehtia sijoitusten turvaavuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Tuottava sijoittaminen edellyttää altistumista sijoitusriskeille, joita rajoitetaan turvaavuusvaatimuksen varmistamiseksi.

Eläkekassan etuudet ovat etuuspohjaisia eli kyseiset eläkkeet on kaikissa tilanteissa maksettava ja työnantajaosakkaiden kustannettava luvatunsuuruisina riippumatta siitä, miten sijoitustoiminta onnistuu.

Keskon Eläkekassa toteuttaa sijoitustoiminnassaan kulloinkin voimassa olevaa sijoituspolitiikkaa. Sijoitusomaisuus luokitellaan omaisuuslajeittain, joita ovat lyhyet korkosijoitukset, pitkät korkosijoitukset, kiinteistösijoitukset, osakesijoitukset sekä vaihtoehtoiset sijoitukset, johon luetaan hedge fund- sekä pääomarahastosijoitukset.

Eläkekassan sijoituspolitiikka määrittelee omaisuuslajikohtaiset sijoitusrajoitteet sekä sallitut sijoituskohteet. Sijoituspolitiikka valmistellaan Sijoitustoimikunnassa ja hyväksytään Eläkekassan hallituksessa. Eläkekassan hallituksen vuosittain vahvistama sijoitussuunnitelma sisältää sijoitusjakauma- ja tuottotavoitteet aina vuodeksi eteenpäin. Sijoitustoiminnan riskeihin varaudutaan seuraamalla sijoitusomaisuuden allokaatiota, vaihteluvälejä, vertailuindeksejä ja vakavaraisuutta kuukausittain. Omaisuuden riskitason on oltava kohtuullinen ja likviditeetin niin hyvä, että lyhytaikaisilla sijoituksilla voidaan hoitaa vuosittaiset maksuvelvoitteet.

Selvitys sijoitustoiminnan periaatteista ja omistajaohjauksen periaatteet

Takaisin ylös