Vastuullisuusperiaatteet

Keskon vastuullisuusperiaatteissa on määritetty taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun peruslupaukset. Periaatteisiin on kirjattu myös Keskon sitoumukset kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin.

Tältä sivulta löydät

Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet

Hankintastrategia

Ostotoiminnan periaatteet 

Keskon hyväksymät riskimaatuotantoon liittyvät sertifiointi- ja auditointijärjestelmät

Vastuullisen hankinnan opas

Tehdaslista

Vastuullisuustyö perustuu Keskon arvoon, visioon ja missioon. Vastuullisuustyötä ohjaavat Keskon vastuullisuusstrategia, K Code of Conduct -ohjeisto, Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet ja Keskon ostotoiminnan periaatteet.

Kesko on sitoutunut useisiin kansainvälisiin julistuksiin ja sopimuksiin. Näistä keskeisimmät ovat:


•YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus
•ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista
•OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille
•Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet
•YK:n Global Compact -aloite
•YK:n Kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals)
•Amfori Business Social Compliance Initiativen (amfori BSCI) ostotoiminnan periaatteet

 

Keskon yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet

Keskon konsernijohtoryhmä on hyväksynyt konsernin yleiset yhteiskuntavastuun periaatteet, joissa on määritelty taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun peruslupaukset sekä niitä koskevan viestinnän periaatteet.

Yhteiskuntavastuu - vastuullinen toiminta sidosryhmiä kohtaan - on kiinteä osa Keskon arvoja, toimintastrategioita, johtamista ja jokapäiväistä työtä. Tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, työtyytyväisyyttä, kilpailukykyä ja kannattavuutta, yhtenäistää vastuullisuutta edistäviä toimintatapoja, hallita maineriskejä ja varmistaa Keskon kiinnostavuus työpaikkana.

Konsernin oman toiminnan osalta Keskon vastuu on välitöntä, hankinta- ja myyntiketjuun kuuluvien kumppanien toiminnan osalta välillistä. Kesko seuraa toimintansa vastuullisuuden tuloksia kansainvälisten suositusten mukaisilla mittareilla ja raportoi niistä avoimesti ja kattavasti. Raportointi on puolueettomasti varmennettua.

Yhteiskuntavastuun kansainväliset kytkennät

Kesko toimii itse useassa maassa ja ostaa tavaraa kautta maailman, joten kansallisten lakien ja sopimusten lisäksi Keskon toimintaa ohjaavat myös kansainväliset sopimukset ja suositukset.

Tällaisia ovat mm. YK:n ihmisoikeuksien julistus ja lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, ILO:n sopimus työelämän perusoikeuksista, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille sekä Kansainvälisen Kauppakamarin Kestävän kehityksen peruskirja ja lahjonnan ja korruption vastaiset ohjeet.

Kesko sitoutuu YK:n Global Compact -haasteeseen edistäen sen mukaisesti ihmisoikeuksia, työelämän oikeuksia, ympäristönsuojelua ja korruption poistamista.

Kesko käyttää toimintansa vastuullisuuden korkeaa tasoa myös kilpailukeinona, joten Keskon toimintaperiaatteet ylittävät useassa kohtaa lainsäädännön ja sopimusten vaatimukset.

Kolme tasavahvaa yhteiskuntavastuun osa-aluetta

Keskon yhteiskuntavastuun jäsentely ja tulosmittarit perustuvat ns. kolmen pilarin malliin (Triple Bottom Line Management), jossa taloudellista, sosiaalista ja ympäristövastuuta kehitetään tasapainoisesti ja samansuuntaisesti. Taloudellinen vastuullisuus ja hyvä liiketulos mahdollistavat ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun jatkuvan, pitkäjänteisen kehittämisen, mikä taas luo uusia mahdollisuuksia myynnin kasvattamiseen ja kannattavuuden parantamiseen.

Taloudellinen vastuu

Taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää taloudenhoitoa, tehokasta resurssien käyttöä ja taloudellisen hyödyn tasaista ja pitkäjänteistä tuottamista eri sidosryhmille.

Taloudellinen tulos tulee saavuttaa vastuullisin keinoin - hyvän hallintotavan, avoimen viestinnän ja toimivan sidosryhmävuorovaikutuksen tukemana, ympäristö- ja sosiaalinen vastuu huomioonottaen.

Kesko arvioi tuottamaansa taloudellista hyötyä eri sidosryhmien, markkina-alueiden ja yhdyskuntien kannalta. Keskolle on tärkeää sidosryhmien hyvinvointi sen omilla markkina-alueilla, mutta kansainvälisen kaupan kehittymisen myötä Kesko edistää hyvinvoinnin kasvua myös omien markkinoittensa ulkopuolella, erityisesti kehitysmaissa.

Myytävien tuotteiden tulee alkuperästä riippumatta täyttää fyysiselle, sosiaaliselle ja ympäristölaadulle sekä tuoteturvallisuudelle kulloinkin asetetut vaatimukset.

Ympäristövastuu

Keskon merkittävimmät välittömät ympäristövaikutukset ovat kiinteistöjen käyttämän sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa syntyvät päästöt, kuljetusten aiheuttamat päästöt sekä varastotoiminnoissa syntyvät jätteet. Välillisiä vaikutuksia syntyy myytävien tuotteiden ja niiden pakkausten valmistuksesta, käytöstä ja hävittämisestä.

Kesko tähtää ympäristötoimissaan välittömien ympäristövaikutustensa jatkuvaan vähentämiseen suhteessa toiminnan volyymiin. Ympäristölaskennassaan Kesko seuraa ympäristötoimien vaikutusta taloudelliseen tulokseen.

Välillisten vaikutusten vähentämiseksi Kesko edistää ympäristölle myötäisten tuotteiden menekkiä sekä osallistuu kestävää tuotantoa ja kulutusta edistäviin julkisiin ja yksityisiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin.

Sosiaalinen vastuu

Keskolla on välitön sosiaalinen vastuu oman henkilökuntansa hyvinvoinnista sekä välillinen sosiaalinen vastuu hankinta- ja myyntiketjussa työskentelevien ihmisten hyvinvoinnista.

Arvojensa mukaisesti Kesko panostaa työyhteisön ja johtamisen laadun kehittämiseen tavoitteenaan, että henkilöstö arvostaa työtään ja työnantajaansa ja on motivoitunut hyviin työsuorituksiin.

Hankintaketjussaan Kesko haluaa varmistaa, että sen tavarantoimittajien henkilöstön työolot vastaavat lainsäädäntöön ja työelämän kansainvälisiin perussopimuksiin perustuvia Keskon ostotoiminnan eettisiä periaatteita. Tavoitetta ei voi saavuttaa lyhyessä ajassa, mutta jokainen parannus on askel kohti sosiaalisesti kestävää kehitystä.

Viestintä

Kesko esittelee vastuullisen toimintansa tuloksia avoimesti ja kattavasti sidosryhmilleen sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän keinoin. Viestinnän perustana on vuosittainen, puolueettomasti varmennettu vuosiraportti.

Kesko osallistuu aktiivisesti kaupan ja elinkeinoelämän kansallisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan edistääkseen yritystoiminnan vastuullisuuden vapaaehtoista kehittymistä ja parhaiden käytäntöjen laajaa omaksumista.

Periaatteiden kattavuus

Nämä Keskon yhteiskuntavastuun yleiset periaatteet koskevat kaikkia Kesko-konserniin kuuluvia yhtiöitä niiden toimintamaasta riippumatta. Konsernin osaksi yritysjärjestelyjen myötä tulevat yhtiöt laativat kahdentoista kuukauden kuluessa järjestelyn voimaantulosta suunnitelman näiden periaatteiden toteuttamiseksi omassa toiminnassaan.

Nämä periaatteet on hyväksytty Keskon konsernijohtoryhmässä 31.1.2007. Niiden toteutusta seuraa ja koordinoi yhteiskuntavastuun johtoryhmä, joka raportoi tuloksista konsernijohtoryhmälle vuosittain vuosiraportin käsittelyn yhteydessä.

Keskon yhteiskuntavastuun yleisiä periaatteita täydentävät vastuualueittain konserni- tai toimialayhtiötasolla laaditut yksityiskohtaisemmat politiikat, periaatteet ja linjaukset sekä K Code of Conduct -toimintaohjeet.

K-kauppiasliiton hallitus on käsitellyt nämä periaatteet ja suosittelee itsenäisinä yrittäjinä toimiville K-kauppiaille niiden noudattamista.

Hankintastrategia - Keskon hankinnan kulmakivet
- päivittäistavarakauppa sekä rakentamisen ja talotekniikan kauppa

Asiakas ja laatu - kaikessa mitä teemme 

1. Asiakastarve on keskeinen valikoiman muodostamista ja ostotoimintaa ohjaava tekijä
 • Kesko tarjoaa kattavat, edulliset ja asiakaslähtöiset valikoimat K-kauppiaille, kuluttajille ja yritysasiakkaille.
 • Kesko rakentaa valikoimiaan toimialojensa vaatimuksia seuraten ja tarjoaa ratkaisuja, jotka täyttävät vaativimmankin asiakkaan tarpeet. Kesko on aktiivinen tuomaan valikoimiinsa uutuustuotteita sekä kansainvälisiltä markkinoilta että kotimaisilta toimittajilta.
 • K-kauppiasyrittäjyys takaa paikallisesti toiminnan asiakaslähtöisyyden ja inspiroivimmat kaupat.
 • K-kauppiaat räätälöivät kauppojensa valikoiman ja palvelut alueellisen asiakastarpeen mukaisesti. 
2. Kesko keskittää ostovoimansa toimialakohtaisesti
 • Hankinnat on keskitetty toimialakohtaisesti tavarakaupan yksiköihin, jotka koordinoivat hankintoja.
 • Toimialojen keskinäisiä synergiaetuja tavoitellaan toimialojen välisellä yhteistyöllä ja toimintamallien kehittämisellä sekä jakamalla parhaita käytäntöjä.
 • K-kauppiaat rakentavat kauppoihinsa paikallisten asiakkaiden tarpeita vastaavan valikoiman ja palvelut paikallistuntemusta sekä Plussa-asiakastietoa hyödyntäen.  K‑kauppiaiden tekemät omat hankinnat  täydentävät Keskon tekemää toimialakohtaista hankintaa.
 • Keskon epäsuorat hankinnat Suomessa on keskitetty tehokkuusetujen saavuttamiseksi.
3. Omat merkkituotteet täydentävät Keskon ja K-kauppojen valikoimaa
 • Omat merkkituotteet ovat asiakkaille edullisia ja niiden hinta-laatusuhde on erinomainen. Ne hankitaan tehokkaasti suurina erinä ja samalla ne mahdollistavat toimittajille pitkäaikaisen ja vakaan myyntivolyymin.
 • Omien merkkituotteiden tuoteturvallisuus varmistetaan.
 • Keskon tuotetutkimusyksikön laboratorio valvoo päivittäistavarakaupan omien merkkien ja oman maahantuonnin tuoteturvallisuutta ja laatua. Kaikilla elin­tarviketoiminnoillamme on omavalvontasuunnitelma ja omien elintarvikemerkkituotteiden valmistajilta edellytetään kansainvälinen, GFSI:n tunnustama tuoteturvallisuuden varmentava sertifiointi. 
 • Rakentamisen ja talotekniikan kaupan omat merkkituotteet testataan ja sertifioidaan tuoteryhmän vaatimusten mukaisesti sekä varmistetaan, että ne täyttävät maahantuojalle asetetut vaatimukset.
 • Omien merkkituotteiden hankintaketjussa tunnistetuille vastuullisuusriskeille on laadittu toimintamallit. Hankintaketjun vastuullisuutta valvotaan ja kehitetään jatkuvasti. Merkittävän vastuullisuusriskin omaavia raaka-aineita sisältävien tuotteiden hankintaa hallitaan hankintalinjauksilla.
4. Kesko ja K-kauppiaat arvostavat ostoissaan kotimaisuutta ja paikallisuutta  
 • Keskon keskitetysti hankkimissa tuotteissa priorisoidaan toimintamaan omia tavarantoimittajia, mikäli laatu, hinta ja muut toimitusehdot ovat kilpailukykyisiä
 • Pirkka-sarjaan valitaan suomalaisia tuotteita silloin, kun laatu- ja hintaperusteet täyttyvät.
 • ​K‑kauppiaiden omissa hankinnoissa huomioidaan paikallisten toimittajien tuotteet, kun kauppiaat rakentavat  kauppoihinsa omien asiakkaidensa tarpeita vastaavia valikoimia.
5. Dataan perustuvalla hankinnalla ja monipuolisia hankintakanavia hyödyntämällä varmistetaan kustannustehokkuus ja edullinen asiakashintataso
 • Valikoimasuunnitelmat ja asiakashintatavoitteet perustuvat tutkittuun asiakastarpeeseen, markkinahintaan ja  menekkitietoihin.
 • Hankinnan logistiset kustannukset minimoidaan valitsemalla tehokkain tilausmenetelmä sekä optimoimalla  toimitusketjun toimitusmäärä, toimitusrytmi ja logistinen toimitusmalli.
 • Käytämme monipuolisia hankintakanavia ja -välineitä taloudellisen, tehokkaan, vastuullisen ja asiakaslähtöisen ostotoiminnan tulosten saavuttamiseksi. Hankintoja teemme hyödyntäen mm. kansainvälistä ostoyhteistyötä, sähköisiä kilpailutuksia, suoria ostoja tuotteiden valmistajilta ja kauppiaiden paikallishankintaa.
 • Kesko pyrkii kumppanuuksiin tavarantoimittajien kanssa rakentamalla pitkäaikaisia ja vastuullisia yhteistyö- ja toimitussuhteita.

Ostotoiminnan periaatteet 

Keskon hallitus on 30.4.1999 hyväksynyt ostotoiminnan eettiset periaatteet, jotka perustuvat Kansainvälisessä Työjärjestössä (ILO) hyväksyttyihin työelämän perusoikeuksiin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja lapsen oikeuksien yleissopimukseen. Periaatteita sovelletaan ostoihin sellaisista kehitysmaista, joissa työlainsäädäntö ja/tai sen valvonta ei turvaa kansainvälisten vähimmäisnormien toteutumista yrityksissä. 

Tavarantoimittaja voi osoittaa täyttävänsä Keskon eettiset vaatimukset hankkimalla toiminnalleen puolueettoman sosiaalisen sertifioinnin.

Lue lisää sertifiointijärjestelmistä ja Keskon sosiaalisen laadunvalvonnan käytännön toimenpiteistä Keskon vuosiraportista

Keskon ostotoiminnan eettiset periaatteet

Yleistä
Kesko haluaa tehdä pitkäjänteistä, suunnitelmallista yhteistyötä tavarantoimittajiensa ja näiden alihankkijoiden kanssa tuotteiden eettisen laadun varmistamiseksi. Poikkeamia eettisistä periaatteista käsitellään kuten muitakin poikkeamia laatuvaatimuksista. Pitkällä tähtäimellä Kesko suosii ostoissaan sellaisia tavarantoimittajia, jotka hyväksyvät Keskon arvot ja periaatteet ja haluavat toimia niiden mukaisesti. Luotettavimmin tavarantoimittaja voi osoittaa täyttävänsä Keskon eettiset vaatimukset hankkimalla toiminnalleen amfori BSCI -auditoinnin tai Keskon hyväksymän muun vastaavan auditoinnin.

Oikeudenmukainen kaupankäynti
Keskon ja tavarantoimittajien keskinäisen yhteistyön tulee olla avointa ja oikeudenmukaista, tasavertaista ja sopimuksia kunnioittavaa. Lahjontaa ja siihen verrattavia toimenpiteitä ei hyväksytä.

Lapsityövoima
Työhönpääsemisikä ei saa olla alempi kuin oppivelvollisuuden päättymisikä, eikä pääsääntöisesti alempi kuin 15 vuotta (alikehittyneissä maissa poikkeustapauksissa 14 vuotta). Nuorten työntekijöiden käyttö ei saa vaarantaa heidän koulutustaan eikä heidän fyysistä, psyykkistä, sosiaalista tai moraalista kehitystään.

Pakkotyö
Pakkotyön käyttö on kielletty, eikä työntekijöitä saa pitää lukituissa tiloissa tai muulla tavoin rajoittaa heidän vapauttaan.

Syrjintä
Työntekijöitä ei saa syrjiä rodun, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, poliittisen mielipiteen, alkuperän tai muun vastaavan perusteella.

Työntekijöiden kohtelu ja työympäristön turvallisuus
Työntekijöille on tarjottava turvallinen ja terveellinen työympäristö, eikä fyysistä, psyykkistä tai seksuaalista häirintää tule sallia.

Järjestäytyminen
Työntekijöillä on oltava oikeus liittyä lain sallimiin järjestöihin ja perustaa niitä.

Työehdot
Säännöllinen työaika ei saa ylittää 48 tuntia eikä ylityö 12 tuntia viikossa, ellei kansallisessa lainsäädännössä ole määritelty alempia rajoja. Ylityöstä on maksettava korkeampaa palkkaa.

Työntekijällä on oltava oikeus palkalliseen vuosilomaan ja kerran viikossa vuorokauden mittaiseen yhtenäiseen vapaaseen.

Työntekijälle on maksettava vähintään lain tai työnantajaa sitovan työehtosopimuksen mukaista minimipalkkaa. Vaihtoehdoista tulee valita se, joka on suurempi. Palkka on maksettava suoraan työntekijälle.

Keskon hallitus on hyväksynyt nämä periaatteet kokouksessaan 30.4.1999, ja konsernijohtoryhmä on 22.10.2004 hyväksynyt SA8000 -standardin rinnalla käytettäväksi myös muita sertifiointijärjestelmiä.

Erityishuomio riskimaihin

Kesko kiinnittää toiminnassaan erityistä huomiota hankintaketjunsa ihmisoikeuskysymyksiin ja työoloihin. Tavarantoimittajien seuranta on keskitetty erityisesti maihin, joissa riskit näiden oikeuksien loukkaamiselle ovat suurimmat (esimerkiksi useimmat Aasian ja Afrikan maat).

Riskimaiden tehtaiden työoloihin kiinnitetään erityistä huomiota, vaikka tuonti riskimaista onkin määrällisesti pientä (noin 1,1 %  Keskon kaikista ostoista vuonna 2019). Tavarantoimittajien arvioinnissa riskimaissa käytetään kansainvälisiä arviointijärjestelmiä, kuten amfori BSCI -auditointia. Kesko on amforin jäsen - amfori on johtava maailmanlaajuinen liiketoimintajärjestö, jonka tavoitteena on edistää avointa ja kestävää liiketoimintaa.

Ostajien ja tavarantoimittajien avuksi riskimaaostoissa on laadittu Keskon vastuullisen hankinnan opas, Principles and Practice of Socially Responsible Trading.

Vaatteiden ja kenkien hankintaketju läpinäkyväksi

Kesko julkistaa omien tuotemerkkien vaatteiden, kenkien ja laukkujen valmistustehtaat vuosittain nettisivuillaan. Toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamiseksi lista sisältää tehtaiden nimet ja osoitteet.

Tehtaiden valmistamia tuotteita myydään K-Citymarketeissa ja Kookenkä-kaupoissa. K-Citymarket-ketjun oma merkki on mywear. Kookenkä-ketjun oma merkki on Andiamo.

Kaikissa Keskon ketjujen omien merkkien vaatteissa, asusteissa, kengissä ja laukuissa löytyy alkuperämerkintä (valmistusmaa). 

Tehdaslistat päivitetään kerran vuodessa; seuraava päivitys on syksyllä 2020. Uusimmat listat on päivitetty 26.8.2020 ja 31.12.2019.

Tehdaslista, K-Citymarket, päivitetty 26.8.2020

Tehdaslista,  Kenkäkesko, päivitetty 31.12.2019 

Keskon hyväksymät riskimaatuotantoon liittyvät sertifiointi- ja auditointijärjestelmät

Sertifiointi-/auditointijärjestelmä Tuoteryhmä Kriteerien kattavuus
amfori BSCI (amfori Business Social Compliance Initiative) Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen, suppea ympäristöosa
SA8000 Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen
SMETA Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen, suppea ympäristöosa
ICS Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen
Reilu kauppa Maataloustuotteet, myös puuvilla Sosiaalinen, ympäristö
Rainforest Alliance Maataloustuotteet Sosiaalinen, ympäristö
ProTerra Maataloustuotteet Sosiaalinen, ympäristö
MPS-Socially Qualified Maataloustuotteet Sosiaalinen
Soil Association Ethical Trade Maataloustuotteet Sosiaalinen
Sustainability Initiative of South Africa SIZA Maataloustuotteet Sosiaalinen, ympäristö
Sustainably Grown Maataloustuotteet Sosiaalinen, ympäristö
UTZ Certified* Kahvi, kaakao, tee Sosiaalinen, ympäristö
RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) Palmuöljy Talous, ympäristö, sosiaalinen
RTRS (Round Table on Responsible Soy) Soija Talous, ympäristö, sosiaalinen
WIETA Viinit Sosiaalinen
Vinos de Chile Viinit Sosiaalinen, ympäristö
MSC (Marine Stewardship Council) Pyydetty kala ja äyriäiset Ympäristö (kestävä kalastus)
ASC (Aquaculture Stewardship Council) Viljelty kala ja äyriäiset Sosiaalinen, ympäristö
Florverde Sustainable Flowers Kukat Sosiaalinen, ympäristö
FLA (Fair Labor Association) Käyttötavara Sosiaalinen
FWF (Fair Wear Foundation) Vaatteet Sosiaalinen
GOTS (Global Organic Textile Standard) Tekstiilit, hygieniatuotteet (luomu) Sosiaalinen, ympäristö
WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production) Tekstiilit, jalkineet Sosiaalinen
IMO Fair for Life Kaikki tuoteryhmät Sosiaalinen, talous
FSC (Forest Stewardship Council) Puutuotteet, puutavara Ympäristö, suppea sosiaalinen
ICTI CARE Lelut Sosiaalinen
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) Puutuotteet, puutavara Ympäristö, suppea sosiaalinen
ICA Social Audit**  Käyttötavara  Sosiaalinen 


* UTZ on yhdistynyt Rainforest Allianceen. Uusi RFA-auditointistandardi on julkaistu kesäkuussa 2020. Siirtymäaika 2021-2022.
** Ehdollinen hyväksyntä. Hyväksytään korkeintaan kaksi ICA-auditointia, jonka jälkeen tavarantoimittajan on siirryttävä amfori BSCI -auditointiin tai muuhun hyväksyttyyn, riippumattoman kolmannen osapuolen suorittamaan auditointiin.

 

Lue lisää vastuullisesta hankinnasta Keskon vuosiraportista.

Vastuullisen hankinnan -opas (Principles and Practice of Socially Responsible Trading)

K Code of Conduct -toimintaohjeet

Takaisin ylös