Sidosryhmäanalyysi

Sidosryhmien odotuksia Keskolta, Keskon toimenpiteitä näiden odotusten täyttämiseksi sekä tunnuslukuja tulosten mittaamiseksi on kuvattu konsernin vastuullisuustyön sidosryhmäanalyysissa.

Sidosryhmät

Yrityksen taloudellista tulosta tarkastellaan yleensä omistajien näkökulmasta. Yhteiskuntavastuun tuloksia arvioitaessa sidosryhmiä on useita ja kullakin on omat odotuksensa, jotka voivat olla keskenään myös ristiriitaisia. Vastuullisen yrityksen on pystyttävä tasapainottamaan erilaisia odotuksia, jotta kaikki sidosryhmät voisivat katsoa yrityksen onnistuneen yhteiskuntasuhteissaan.

Keskossa sidosryhmäanalyysi ja sidosryhmiin kohdistuvat toimenpidesuunnitelmat sisältyvät yksiköiden vuosi- ja pitkän tähtäimen suunnitteluun. Yhteistyön onnistumista mitataan monin tavoin. Alla on listattu Keskon toimenpiteitä kunkin sidosryhmän osalta, sidosryhmän odotuksia Keskolta ja mittareita, joilla tuloksia voidaan arvioida

Viranomaiset (EU, valtio, kunnat)

Keskon toimenpiteitä
Käytännön asiantuntemusta kaupan ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen. Välittömiä ja välillisiä veroja ja maksuja yhteiskunnan hyvinvoinnin kustantamiseen. Yhteistyötä kuntien kanssa kauppaverkon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi.

Sidosryhmän odotuksia
Lainsäädännön tunnollista noudattamista. Hyvää veronmaksukykyä, vakaata työllisyyttä. Monipuolisen kauppa- ja jakeluverkon ylläpitämistä.

Mittareita
Maksetut verot, työpaikkojen määrä, maksetut palkat, investoinnit, kauppaverkoston rakenne ja alueellinen kattavuus.

Henkilökunta

Keskon toimenpiteitä
Henkilöstön osallistuminen toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Johtamisen laadun kehittäminen. Työkyvyn ylläpitäminen, sisäinen tehtäväkierto, jatkuva kouluttaminen, työyhteisöllisen hyvinvoinnin edistäminen, kannustava palkkaus.

Sidosryhmän odotuksia
Työtyytyväisyyttä ja -turvallisuutta ylläpitäviä ja kehittäviä toimenpiteitä. Työn ja työpaikan arvostukseen vaikuttavia tuloksia. Täydennyskoulutusta, etenemistä, työpaikan pysyvyyttä.

Mittareita
Työtyytyväisyystutkimus, kehityskeskustelut, sisäinen asiakastyytyväisyystutkimus. Työsuhderiidat, vaihtuvuus, poissaolot, tapaturmat, koulutustilastot, eläkkeelle siirtymisikä. Kiinnostavuus työpaikkana.

Omistajat

Keskon toimenpiteitä
Yhteydenpito osakkeenomistajiin ja pääomamarkkinoiden edustajiin. Runsaasti tietoa talouden kehittymisestä ja toiminnasta yleensä Internet-sivuilla. Kilpailukykyinen osinkopolitiikka.

Sidosryhmän odotuksia
Osakkeen hyvää vuosituottoa, hallinnollisten, sosiaalisten ja ympäristöriskien hallintaa.

Mittareita
Osakkeenomistajien lukumäärä ja rakenne, osakkeen vaihto, osakkeen vuosituotto, listaukset kestävän kehityksen indekseihin, toimialavertailut.

Tavaroiden ja palvelujen toimittajat

Keskon toimenpiteitä
Viljelijöiltä, teollisuudelta ja maahantuojilta kulutustuotteita. Kauppaverkon suunnittelu- ja rakennuttamispalveluja. Omassa ja K-kauppiaiden liiketoiminnassa tarvittavia kalusteita, laitteita, tietojärjestelmiä, koulutusta, mainontaa.

Sidosryhmän odotuksia
Liiketoiminnan kasvua, hyvää maksuvalmiutta, pitkäaikaista kauppasuhdetta.

Mittareita
Ostojen kehitys ja jakautuminen maittain/alueittain. Toimittajien määrä, ostojen keskittämisaste. Laskujen maksuaika.

K-kauppiaat ja tukkuasiakkaat

Keskon toimenpiteitä
Keskon ja K-kauppiaiden välillä vertikaalinen yhteistyösopimus. Kesko vastaa toimintamallin ja kauppakonseptien kehittämisestä, ketjutoiminnan ohjauksesta ja tuotteiden hankinnasta, kauppapaikoista, tietojärjestelmistä, markkinoinnista, koulutuksesta jne. Kesko myy ja toimittaa tuotteita myös lukuisille tukkuasiakkaille.

Sidosryhmän odotuksia
K-kauppiaat odottavat kilpailukykyisiä kauppapaikkoja, kauppakonsepteja, valikoimia ja hintoja sekä kilpailukykyä tukevia palveluja ym. ratkaisuja. Tukkuasiakkaat odottavat kilpailukykyisiä hintoja ja palvelua.

Mittareita
Asiakastyytyväisyystutkimukset. K-kauppiaiden ostokeskitys Keskoon. K-ketjujen markkinaosuuskehitys. Myynnin kehitys tukkuasiakkaille.

Kuluttajat

Keskon toimenpiteitä
Kuluttajia kiinnostavia ja tyydyttäviä kauppakonsepteja, tuotevalikoimia, markkinointikampanjoita yhteistyössä K-kauppiasketjujen kanssa. Plussa-kanta-asiakasjärjestelmä, Pirkka-asiakaslehti, asiakaspalautejärjestelmät.

Sidosryhmän odotuksia
Yleistä vastuullisuutta, vaivatonta kaupassa asiointia, neuvoja ja ohjeita. Mahdollisuuksia eettisiin kulutusvalintoihin, kierrätys- yms. palveluja.

Mittareita
Asiakastyytyväisyystutkimukset. K-ketjujen myynnin ja markkinaosuuden kehitys. Yrityskuvatutkimukset. Palautteiden määrä ja laatu.

Kansalaisjärjestöt ja ay-liike

Keskon toimenpiteitä
Toiminnan esittelyä, yhteydenpitoa toimintaperiaatteiden ja -mallien valmistelussa ja toteutuksessa. Yhteistyösopimuksia, taloudellista tukea yhteiskunnallisesti merkittäville järjestöille ja yhteisöille.

Sidosryhmän odotuksia
Yleistä vastuullisuutta, selkeitä toimintaperiaatteita ja ostolinjauksia, luotettavaa raportointia, avointa, säännöllistä kanssakäymistä.

Mittareita
Yrityskuvatutkimukset. Yleishyödyllisen tuen määrä ja jakautuminen.

Tiedotusvälineet

Keskon toimenpiteitä
Tietoa toiminnasta sekä pörssisääntöjen mukaisesti että omaehtoisesti. Vuosiraportti, nettisivut, pörssi- ja muut tiedotteet, esittelyaineisto, tiedotustilaisuudet, viestinnän palvelut.

Sidosryhmän odotuksia
Avointa, monipuolista, luotettavaa ja nopeaa viestintää.

Mittareita
Päivittäinen mediaseuranta, yritysten viestintää koskevat tutkimukset, vuosiraporttien,  sijoittajaviestinnän vertailut.

Takaisin ylös