HENKILÖTIETOLAIN (523/1999) 10 JA 24 §:N MUKAINEN TIETOSUOJASELOSTE, K-Kalapolut-hanke, käyttäjärekisteri

1. REKISTERINPITÄJÄ

Kesko Oyj Postiosoite: PL 1, 00016 Kesko Puh. 0105311 Käyntiosoite: Mannerheimintie 117, 00280 Helsinki

2. REKISTERIASIOITA HOITAVA YHTEYSHENKILÖ

Pirjo Nieminen Puh. 050 502 3059

3. REKISTERIN NIMI

K-Kalapolut-käyttäjärekisteri

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisteriä käytetään K-Kalapolut-hankkeen yhteydessä järjestettävien talkoiden ilmoittautumisten keruuseen sekä hankkeesta kiinnostuneiden maanomistajien ja yhteisöjen ilmoittautumisten keruuseen. Kaikille lomakkeen täyttäneille menee automaattinen vastausviesti. Talkoisiin ilmoittautuneisiin otetaan yhteyttä silloin, kun heidän kotipaikkakunnalleen tulee hankkeen kuluessa talkoot. Tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin kerätään käyttäjän antamat tiedot:

  • Nimi/yritys/järjestö
  • Paikkakunta
  • Kunnostettava este (maanomistajat)
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisterinpitäjä rekisteröi verkkosivuston käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Tietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle lainsäädännön suomissa puitteissa.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Kesko Oyj noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä henkilöä koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi henkilön omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

Manuaalisesti tallennetut tiedot: Ei manuaalisesti tallennettuja tietoja.

Automaattisen tietojen käsittelyn avulla käsiteltävät tiedot:

Ainoastaan määrätyillä Kesko Oyj:n työntekijöillä on käyttöoikeus käyttäjärekisterin tietoihin. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.

9. TARKASTUSOIKEUS

Jokaisella on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Em. pyyntö tulee toimittaa yllä mainitulle yhteyshenkilölle Kesko Oyj:n postiosoitteeseen.

10. OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.

 

Takaisin ylös