K-ryhmän ympäristö- ja energiapolitiikka

Ilmastonmuutoksen hillitseminen on yksi Keskon vastuullisuusohjelman pääteemoista. Ympäristön hyväksi toimiminen kuuluu jokaisen K-ryhmäläisen tehtäviin.

K-ryhmän ympäristöjohtamisen perustana ovat Elinkeinoelämän peruskirja kestävän kehityksen aikaansaamiseksi, ympäristöjohtamisstandardit sekä lainsäädännön vaatimukset. Kesko on sitoutunut YK:n Global Compact –aloitteeseen.

Ympäristöjohtaminen on osa K-ryhmän johtamismallia. Kesko-konsernin yhteiskuntavastuun ohjausryhmä määrittää ympäristötyön päälinjat ja tavoitetason konsernin yhtiöissä, ottaen huomioon toiminnan aiheuttamat ympäristövaikutukset ja niiden merkittävyyden. Vaikutusten merkittävyyttä arvioitaessa tavoitteena on tarkastella koko elinkaaren ja toimintoketjun aikaisia vaikutuksia. Toimiala- ja tytäryhtiöt täsmentävät ympäristötyön päälinjat ko. yhtiön liiketoimintaa tukeviksi ympäristöasioiden toimintaohjelmiksi, joiden toteuttamisesta vastaa linjaorganisaatio. Toimintaohjelmia seurataan ja päivitetään vuosittain osana strategiatyöskentelyä.

Merkittävä osa K-ryhmään kuuluvista kaupoista noudattaa K-vastuullisuuskonseptia, joka sisältää ympäristöjohtamismallin. Konseptin noudattaminen on joko kauppiaan tai myymäläesimiehen vastuulla. Ympäristöjohtamismalli voi olla myös muu hyväksytty, kolmannen osapuolen varmentama ympäristöjärjestelmämalli. Esimerkiksi valtaosalla logistiikkatoiminnoistamme Suomessa on sertifioidut  ISO 14001 –ympäristöjärjestelmät.

Ympäristö- ja energiapolitiikan kattavuus

K-ryhmän ympäristö- ja energiapolitiikka kattaa Kesko-konsernin ja K-ryhmään kuuluvien kauppojen toiminnot Suomessa ja muissa toimintamaissa. Myös K-ryhmän keskeisten yhteistyökumppaneiden edellytetään noudattavan vastaavia ympäristöjohtamisen periaatteita.

Ympäristövaikutukset ja -tavoitteet

K-ryhmä aiheuttaa toiminnoillaan sekä välittömiä että välillisiä ympäristövaikutuksia. Välittömistä ympäristövaikutuksista merkittävimpiä ovat kiinteistöjen käyttämän sähkö- ja lämpöenergian tuotannossa syntyvät päästöt, kuljetusten aiheuttamat päästöt sekä varastotoiminnoissa ja kaupoissa syntyvät jätteet. Välilliset vaikutukset liittyvät myytävien tuotteiden ja niiden pakkausten valmistukseen, käyttöön ja hävittämiseen. Välillisiä vaikutuksia syntyy myös K-ryhmän kaupoissa asioimisesta.

K-ryhmän ympäristötoiminnan tavoitteet liittyvät sekä välittömien että välillisten ympäristövaikutusten vähentämiseen ja toiminnan tason jatkuvaan parantamiseen seuraavasti:

• Kehitämme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa kiinteistöjen uudisrakentamiseen, korjaamiseen, konseptimuutoksiin, ylläpitoon ja käyttöön ratkaisuja, jotka ovat materiaali- ja energiatehokkaita.

• Teemme pitkäjänteistä työtä ilmastonmuutosvaikutustemme vähentämiseksi. Etsimme aktiivisesti mahdollisuuksia ja pilotoimme uusiutuvia energialähteitä kauppapaikkahankkeissamme. Kartoitamme mahdollisuuksia osallistua uusiutuvan energian tuotantoon.

• Kehitämme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa logistista toimintaamme ympäristöä vähemmän kuormittavaksi optimoimalla kuljetuksia, edistämällä energiatehokkaita ja vähäpäästöisiä kuljetustapoja sekä tarjoamalla asiakkaillemme paluulogistiikka- ja kierrätyspalveluja.

• Kiertotalouden periaatteiden mukaisesti pyrimme hyödyntämään kaiken toiminnoistamme syntyvän jätteen. Kehitämme materiaali- ja resurssitehokkaita ratkaisuja yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Jätteen syntyä ehkäisemme kiertävien kuljetusyksiköiden käytöllä sekä minimoimalla myytävien tuotteiden hävikkiä. 

• Tuomme valikoimiimme kiertotalouteen soveltuvia tuote-, pakkaus- ja palveluvaihtoehtoja. Tarjoamme näitä vaihtoehtoja aktiivisesti asiakkaillemme. Koulutamme henkilökuntaamme ympäristö- ja energiatehokkuuteen liittyvissä kysymyksissä. Opastamme asiakkaita valinnoissaan ympäristö- ja energiatehokkaaseen suuntaan.

Viestintä

Kesko raportoi ympäristötoimintansa tuloksista avoimesti ja kattavasti muun muassa vuosittain julkaistavassa integroidussa raportissaan, internet-sivuillaan, sosiaalisen median kanavilla sekä intranetissään (Keskonet). Raportointi perustuu kansainväliseen kestävän kehityksen raportointisuositukseen (Global Reporting Initiative), ja se varmennetaan puolueettomasti.


Hyväksytty Keskon konsernijohtoryhmässä 19.12.2011 ja K-kauppiasliiton hallituksessa 29.11.2011. Katselmoitu ja päivitetty ympäristötoimintojen ohjausryhmässä 22.11.2014.

Takaisin ylös