Turvallisuuspolitiikka

Päämäärä  

Kesko-konsernin turvallisuustoiminnan päämääränä on turvata ihmiset, omaisuus, tieto, maine ja ympäristö onnettomuuksilta, vahingoilta ja rikoksilta sekä ennalta varmistaa toiminnan häiriöttömyys.

Turvallisuustoiminta tukee Keskon strategisten tavoitteiden toteutumista ja on luonnollinen osa liiketoimintaa.

Vastuu 

Jokainen keskolainen on vastuussa oman työnsä ja toimintansa turvallisuudesta.

Johto ja esimiehet vastaavat, että
- turvallisuustoiminta on selkeästi organisoitu ja vastuutettu toimenkuviin 
- turvallisuusasioiden hoitamiseen on riittävät resurssit
- toimintaan kohdistuvia turvallisuusriskejä arvioidaan ja seurataan säännöllisesti
- turvallisuusriskien minimoimiseksi ja hoitamiseksi on riittävät toimintasuunnitelmat ja -ohjeet
- konsernissa hyväksyttyjä turvallisuusohjeita noudatetaan
- henkilöstölle järjestetään säännöllisesti turvallisuuskoulutusta
- työympäristö on turvallisuusvaatimusten mukainen

Konsernin riskienhallinnan ohjausryhmä
- hyväksyy konsernin turvallisuuspolitiikan ja -strategian
- hyväksyy konsernitasoiset turvallisuusperiaatteet ja -ohjeet

Organisaatio 

Kesko Oyj:n Riskienhallinta-yksikkö ohjaa ja kehittää Kesko-konsernin turvallisuustoimintaa ja -johtamista siten, että se tukee Keskon strategisten tavoitteiden saavuttamista.

Toimialayhtiöissä ja erikseen nimetyissä yksiköissä on nimetyt, johtoon kuuluvat turvallisuusvastaavat.

Turvallisuusvastaavat ohjaavat ja valvovat toimialoillaan, että johdon ja esimiesten vastuulle määrätyt tehtävät toteutetaan.

Tytäryhtiöissä ja yksikössä voi toiminnan luonteesta riippuen olla kokopäiväisiä turvallisuuspäälliköitä ja/tai riittävä määrä osa-aikaisia turvallisuusyhteyshenkilöitä.

Perehdyttäminen ja kouluttaminen  

Esimiehet vastaavat siitä, että uudet työntekijät perehdytetään turvallisuusasioihin ja koko henkilöstölle järjestetään säännöllisesti liiketoimintaa tukevaa turvallisuuskoulutusta. Riskienhallinta-yksikkö ja turvallisuusyhteyshenkilöt avustavat koulutustilaisuuksien järjestämisessä.

Riskien arviointi  

Turvallisuusriskejä arvioidaan ja analysoidaan pääsääntöisesti konsernissa hyväksytyn riskien arviointijärjestelmän mukaisesti sekä tarvittaessa erillisten riskianalyysien avulla.

Valvonta ja seuranta  

Turvallisuustoiminnan toteutumista ja tasoa seurataan ja arvioidaan ja siitä raportoidaan normaalin sisäisen valvonnan sekä sisäisten ja ulkoisten tarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa voidaan järjestää erillisiä turvallisuuskartoituksia ja tarkastuksia.

Takaisin ylös