Vi undviker intressekonflikter
Beslut vid Kesko tas alltid i bästa intresse för arbetsgivaren. Vi undviker situationer där arbetstagarens och arbetsgivarens intressen står i kontrast till varandra.

Det är inte acceptabelt att främja egna intressen vid utförande av sitt jobb eller någon annan närståendes. Vi behandlar våra vänner och släktingar som vi behandlar andra samarbetspartner och våra personliga band till samarbetspartner kommer inte att påverka våra beslut. Vi informerar utan dröjsmål arbetsgivaren om villkor som skulle kunna uppfattas som en intressekonflikt och överväger lösningar tillsammans. Vi deltar inte i aktiviteter som hindrar en rättvis konkurrens.

Exempel

Du bjuder in företag att lägga bud på en stor kontraktsupphandling och en av anbudsgivarna är ett företag som ägs av en vän till familjen. Du vet att denna vän till familjen är tillförlitlig, men ett konkurrerande bud skulle kosta mindre för din arbetsgivare och bli bättre som helhet. Vilket bud väljer du? 

Min arbetsgivare intresse avgör valet och jag får inte låta personliga relationer påverka beslutet. Eftersom jag kan vara partisk i beslutsfattandet ber jag min chef att ta det. Valet av leverantör görs baserat på bud som är av bästa intresse för min arbetsgivare.

To top