Vi respekterar de mänskliga rättigheterna
På Kesko är vi fast beslutna att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter i all vår verksamhet och att främja dem i praktiken. Vi tolererar inte brott mot de mänskliga rättigheterna i någon form.

Vi har upprättat rutiner och metoder som säkerställer respekt för de mänskliga rättigheterna i alla Keskos verksamheter. Vi lyssnar på våra intressenters syn på mänskliga rättigheter och tar hänsyn till dem när vi utvecklar vår verksamhet. Vår verksamhet påverkar de mänskliga rättigheterna för fyra grupper i synnerhet:

• kunder
• personal
• de samhällen där vi är verksamma
• leveranskedjor

Vi säkerställer en säker handelsmiljö och produktsäkerhet för varorna som erbjuds. Vi är noga med etik inom marknadsföring. Vi behandlar och betjänar alla kunder lika utan diskriminering.

Vi behandlar alla våra anställda lika och följer gällande arbetslagstiftning. Vi respekterar individens värde, integritet och religions- och samvetsfrihet. Vi tolererar inte diskriminering, trakasserier, hot eller förolämpningar. Vi respekterar föreningsfrihet och de anställdas rätt att organisera sig fackligt. Vi garanterar aktivt säkra arbetsförhållanden.

Vi bygger ett bättre samhälle tillsammans. Vi skapar partnerskap och deltar i utvecklingen av lokalsamhällen.

Kesko kräver att dess partner respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter. Vi tolererar inte användning av barnarbete, någon form av tvångsarbete eller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna i vår leverantörskedja.

Exempel

Leverantören av vår egna märkesvaror åberopar konkurrenssituationen och affärshemlighet och kommer inte att avslöja information om en fabrik som tillverkar en produkt. Accepterar du det? 

Nej, jag insisterar på att få informationen. Vi behöver fabriksinformationen för att säkerställa att en lämplig försäkran om samhällsansvar har tagits på fabriken.

To top