Vi följer lagen
På Kesko följer vi konsekvent lagen i allt vi gör. Vi förväntar oss också att alla våra affärspartner följer lagen.

På Kesko följer vi konsekvent lagen och våra verksamhetsprinciper i allt vi gör. Vi tolererar inte någon lagöverträdelse och vi kommer aldrig att uppmana eller råda någon att bryta mot tillämpliga lagar och förordningar. Av särskild betydelse är lagar angående status för de anställda, jämlikhet, sekretess, förebyggande av mutor och korruption, konkurrens och konsumentskydd, arbetarskydd, miljöskydd och produktsäkerhet. Som ett börsnoterat bolag är Kesko också bundet av värdepappersmarknadens föreskrifter samt av regler och riktlinjer för god bolagsstyrning.

Vi ber inte heller våra affärspartner eller annan tredje part att göra något vi kanske inte skulle göra själva enligt tillämplig lag, Keskos åtaganden, policyer eller principer.

Kesko följer aktivt och förutser samhällsförändringar i nära samarbete med sina intressenter. Vi samarbetar och för en öppen dialog med icke-statliga organisationer, myndigheter och andra beslutsfattare.

Exempel

Du arbetar i en specialistroll på Kesko och lagstiftningen inom ditt kompetensområde är på väg att ändras. Hur förbereder du dig själv?

Som specialist är det viktigt att du håller koll på lagutvecklingen inom ditt område och ser till att vår verksamhet alltid följer gällande lagar och förordningar. Ett bra sätt att se till att du håller dig uppdaterad är att delta aktivt i branschorganisationer. Detta kan ge dig möjlighet att påverka hur sektorn och relevanta bestämmelser utvecklas.

To top