Vi följer Keskos policyer för representation och gåvor
Vi kan ge eller ta emot personliga gåvor men endast av ringa värde. Detsamma gäller för företagsrelaterad representation.

Acceptabel representation eller gåva är avslappnad och ger inte upphov till uttalade eller underförstådda skyldigheter för endera parten och skapar inte heller förväntningar på att få något i gengäld. En acceptabel gåva eller representation ges alltid öppet. Vi följer alltid riktlinjer som utfärdats av organisationer och myndigheter angående att acceptera gåvor eller representation.

Det finns situationer där representation eller en gåva aldrig är acceptabelt, som t.ex. i samband med kontraktsförhandlingar med en leverantör eller en tjänsteleverantör.

Beslut om Keskokoncernens medel som är tillgängliga för donationer görs vid Kesko Abp:s ordinarie bolagsstämma och Kesko Abp:s styrelse fattar beslut om penningdonationer enligt bolagsstämmans bemyndigande. Vi donerar inte pengar till politiska partier.

Exempel

En viktig leverantör bjuder in dig att åka utomlands en långhelg för att delta i ett seminarium och att diskutera utvecklingen av samarbetet med dem. Leverantören lovar att täcka alla dina kostnader. Kommer du att delta i seminariet? 

Vi accepterar inte representation eller en gåva av mer än ringa värde från en leverantör eller någon annan partner. Kesko betalar alltid sina anställdas resor och uppehälle, även om researrangemanget görs av en leverantör eller samarbetspartner. Om jag och min chef anser att seminariet är viktigt för mina uppgifter, kommer vi att be enhetsdirektören om tillåtelse att resa.

To top