Vi respekterar de mänskliga rättigheterna
Som affärspartner till Kesko upprättar jag rutiner och metoder som säkerställer respekt för de mänskliga rättigheterna i alla Keskos verksamheter och jag förväntar mig detsamma av våra affärspartner.

Som affärspartner till Kesko är jag besluten att respektera internationellt erkända mänskliga rättigheter i alla mina verksamheter och att främja dem i praktiken. Jag tolererar inte brott mot de mänskliga rättigheterna i någon form.

Som affärspartner till Kesko har mitt företag en särskilt betydande inverkan på de mänskliga rättigheterna för fyra grupper:
• K-gruppens kunder
• vår egen personal
• de samhällen där vi är verksamma
• vår leveranskedja

Jag gör mitt för att garantera produktsäkerhet och att alla produkter och tjänster uppfyller lagkraven.

Jag behandlar alla våra anställda lika och följer gällande arbetslagstiftning. Jag respekterar individens värde, integritet och religions- och samvetsfrihet. Jag tolererar inte diskriminering, trakasserier, hot eller förolämpningar. Jag respekterar föreningsfriheten och de anställdas rätt att organisera sig fackligt. Jag garanterar aktivt säkra arbetsförhållanden.

Kesko kräver att dess affärspartner respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter.

Jag tolererar inte användning av barnarbete, någon form av tvångsarbete eller andra kränkningar av de mänskliga rättigheterna i vår leverantörskedja.

Exempel

Du är leverantör till Kesko och en av era underleverantörer åberopar undantagen för konkurrens- och affärshemligheter och kommer inte att avslöja information om en fabrik som tillverkar en produkt. Accepterar du det?

Nej, jag insisterar på att få informationen. Vi behöver informationen för att säkerställa att en lämplig försäkran om samhällsansvar har tagits på fabriken.

To top