Vi följer lagen
Som affärspartner till Kesko följer jag konsekvent lagen i allt jag gör. Kesko förväntar sig detsamma av alla sina affärspartner.

Som affärspartner till Kesko tolererar jag inte någon lagöverträdelse och jag kommer aldrig att uppmana eller råda någon att bryta mot tillämpliga lagar och förordningar. Av särskild betydelse är lagar angående status för de anställda, jämlikhet, sekretess, förebyggande av mutor och korruption, konkurrens och konsumentskydd, arbetarskydd, miljöskydd och produktsäkerhet. Som ett börsnoterat bolag är Kesko också bundet av värdepappersmarknadens föreskrifter samt regler och riktlinjer för god bolagsstyrning.

Som affärspartner till Kesko kommer jag inte be någon annan part att göra något jag själv inte skulle göra med tanke på lagen, policyer, principer eller mina åtaganden gentemot Kesko. Jag kommer aktivt att övervaka och förutse samhällsförändringar och ändringar i lagstiftningen.

Exempel

Du är en leverantör till Kesko och du för reda på att den nya lagstiftningen kräver förändringar av förpackningsinformationen. På grund av det kan du inte längre leverera de produkter som Kesko beställde med din produktinformation. Att få produktinformationen att överensstämma med lagen kan försena leveransen. Vad gör du?

Jag tar omedelbart kontakt med min kontaktperson på Kesko för att fastställa tillvägagångssättet och det bästa sättet att få förpackningsinformationen att överensstämma med lagen.

To top