Dataskyddsbeskrivning

Den här beskrivningen gäller behandlingen av personuppgifter i anslutning till kundresponser i Keskos dagligvarubransch

1. Registerförare
2. Vilka uppgifter hanterar vi?
3. I vilka syften behandlas dina personuppgifter?
4. Förvaring av personuppgifter
5. Vilka rättigheter har du?
6. Hur använder du dina rättigheter?
7. Information om mottagarna av uppgifterna
8. Besvärsanvisning
9. Oumbärliga uppgifter ur våra tjänsters perspektiv
10. Information om automatiskt beslutsfattande inkl. profilering
11. Användning av uppgifter för andra ändamål
12. Uppgifter som har skaffats på annat håll än av dig
13. Dataskyddsombud

 

1. Registerförare

Kesko Abp, Helsingfors
FO-nummer 0109862-8
PB 1, 00016 KESKO

Beträffande den här tjänsten kan du kontakta registerföraren på följande sätt:
Per e-post: tietosuojakaupanpalvelut@kesko.fi


2. Vilka uppgifter hanterar vi?

I det här registret hanterar vi beroende på i vilken kanal du ger respons (t.ex. responsblanketter på webbsidorna, mobilapplikationen, kundenkäter) följande personuppgifter. I varje responskanal samlar vi in endast sådana uppgifter som är nödvändiga vid ifrågavarande tidpunkt. Sålunda kan mängden uppgifter som samlas in variera.

Vi behandlar följande uppgifter om dig:

 • Namn- och kontaktuppgifter
  • T.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, gatuadress, postnummer och postanstalt
 • Kundens identifikationsuppgifter t.ex.
  • Plussa-kortets nummer
  • Annan identifiering av person (identifikationsinformation hämtad i Plussa-systemet, K-Tunnus)
  • Uppgifter om köptillfället, såsom inköpsställe och datum
 • Uppgifter om använd enhet, webbläsare och version, identifikationsuppgifter och uppgifter om webbsökningar
  • T.ex. använd enhet, använd webbläsare och version, applikationsversion av applikationen K-Ruoka, IP-adress
 • Språkval
 • Kön
 • Uppgifter om skötseln av kundrelationen
  • Kundresponser, t.ex. ett skrivet eller bandat meddelande i en elektronisk kanal
  • Tonen i beställningsupplevelsen, stjärnor eller andra reaktionssymboler som tjänsten har getts el. dyl.

 
3. I vilka syften behandlas dina personuppgifter?

I kundresponsregistret sparas uppgifter enligt punkt 2 som kunden eller en annan person lämnar och som hänför sig till kundrespons som getts på K-mataffärerna och Keskokoncernen. Som kundrespons beaktas all respons som kunden eller en annan person ger muntligt, skriftligt, numeriskt eller på annat sätt, såsom med stjärnor eller med en annan reaktionssymbol. Respons kan även lämnas på så sätt, att fältet för kontaktuppgifter på responsblanketten inte ifylls.

Uppgifterna som personen har lämnat används för hantering och besvarande av responsen. Uppgifterna som har getts kan förenas med Plussa-kunduppgifterna. Lämnade personuppgifter och responsinnehåll används i verkställandet och utvecklingen av K-mataffärernas och Keskokoncernens kundtjänst, i utvecklingen av affärsverksamheten, analyser och statistiker. Responsinnehåll kan även användas i marknadsförings- och kommunikationssyfte.

Hanteringen är nödvändig för att uppfylla våra legitima intressen. Vi anser att vi har ett legitimt intresse att behandla de uppgifter du har gett oss i vår elektroniska responskanal, så att vi kan hantera responsen du har skickat och besvara den om du så önskar samt utveckla våra tjänster utgående från kunden. I olika elektroniska responskanaler insamlas endast information som behövs vid den aktuella tidpunkten.

4. Förvaringstid

Personuppgifter behöver sparas för att vi ska kunna hålla kontakt och hantera responsen. Personuppgifterna avlägsnas ur registret efter sex (6) månader räknat från sista gången responsen ändrades.

Uppgifter om använda enheter och webbläsarversion, inställningar, identifikationer och webbsökningar bevaras 51 månader från att responsen har lämnats.

5. Vilka rättigheter har du?

Rätt till tillgång
När du begär tillgång till dina uppgifter, meddelar Kesko om personuppgifter som gäller dig behandlas eller ej samt skickar dig en kopia på personuppgifterna som behandlas.

Rätt till rättelse
Du har rätt att få bristfälliga personuppgifter kompletterade och även att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Rätt till radering
Du har rätt att begära att personuppgifter som gäller dig avlägsnas ur registret. Dina uppgifter avlägsnas, om det inte längre finns någon laglig grund för behandlingen.

Invändning mot behandlingen
Vi kan behandla dina personuppgifter på grund av legitimt intresse som en del av vår affärsverksamhet efter att vi har övervägt, att behandlingen inte kränker skyddet av dina personuppgifter. I dessa fall har du rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter med hänvisning till personliga skäl.

Begränsning av behandlingen
Du kan ha rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Då behandlingen är begränsad, behandlar inte registerföraren i princip dina uppgifter på något annat sätt än att de lagras. Den här rätten har du till exempel, om du bestrider att personuppgifterna är korrekta, om behandlingen är lagstridig eller om du har motsatt dig behandling av dina personuppgifter och väntar på svar på ifrågavarande åtgärdsbegäran.

6. Hur använder du dina rättigheter?

Kesko har en dataskyddsportal på adressen https://tietosuoja.kesko.fi/. På portalen kan du göra en åtgärdsbegäran genom att identifiera dig starkt med dina bankkoder. En begäran som vi har fått via portalen besvarar vi i första hand via portalen, ifall du inte uttryckligen ber om ett annat leveranssätt.

Ifall du inte vill eller kan använda tjänsterna på portalen, kan du per brev skicka oss en personligen undertecknad begäran till ovannämnda adress. Märk kuvertet "dataskydd". Vi svarar på din begäran per brev. Ifall svaret innehåller dina personuppgifter, skickar vi brevet som ett personligt rekommenderat brev. Brevet kan inte kvitteras ut av någon annan än den person som anges som mottagare. På så sätt säkerställer vi att rätt person tar emot brevet och att uppgifterna är konfidentiella.

7. Information om mottagarna av uppgifterna

Som registerförare behandlar Kesko personuppgifterna själv, men anlitar även olika tjänsteproducenter. Kesko använder de bästa och tillförlitliga samarbetspartner och ansvarar för tjänsteproducenternas verksamhet, när personuppgifter hanteras. Dessa tjänsteproducenter kan variera, men till dem hör producenter av datateknik och systemtjänster. Till K-mataffärerna skickas de personuppgifter som behövs för att sköta kundresponsen. För skötseln av ärendet kan personuppgifter överlåtas inom Keskokoncernen till andra enheter eller till helt andra bolag, till exempel till tillverkaren av en produkt för att får gottgörelse för produkten.

Personuppgifter betraktas överföras utanför EU- och EES-området i samband med produktionen av datatekniktjänster, då personuppgifter kan användas från Indien. Om denna överföring av uppgifter har ett avtal ingåtts med serviceleverantören med iakttagande av modellavtalsklausulerna som godkänts av Europeiska kommissionen. Du kan bekanta dig med modellavtalsklausulerna på webbadressen http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=en.

Även vissa myndigheter har en lagbaserad rätt att få information. Sådana myndigheter är bl.a. polis-, tull-, gränsbevaknings- och skattemyndigheterna.

8. Besvärsanvisning

Ifall du anser att vi inte hanterar dina personuppgifter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning, kan du besvära dig till tillsynsmyndigheten. I Finland är denna myndighet Dataombudsmannens byrå.

9. Oumbärliga uppgifter ur våra tjänsters perspektiv

För att vi ska kunna besvara din respons och utveckla K-mataffärernas och Keskokoncernens verksamhet så att den blir mer kundorienterad, måste vi hantera oumbärliga personuppgifter. Sådana uppgifter är bl.a. namn, kontaktuppgifter och innehållet i kundresponsen.

10. Information om automatiskt beslutsfattande inkl. profilering

Vi fattar inga automatiska beslut såsom profilering i kundresponsregistret som Keskos dagligvarubransch för.

11. Användning av uppgifter för andra ändamål

Vi använder inte uppgifterna för andra än de i detta dokument nämnda ändamålen. Ifall nya användningsbehov uppkommer senare, informerar vi dig om det och om grunden för att uppgiften behandlas. Om så behövs, ber vi dig om samtycke för behandlingen av personuppgifter för nya användningsändamål.

12. Uppgifter som har skaffats på annat håll än av dig

Personuppgifter insamlas på de sätt som beskrivs i punkt 2. Uppgifterna i responsenkäter som skickas till kunderna kompletteras med identifikationer som fås ur K-Plussas kundregister, applikationen K-Ruokas kundregister och K-Tunnus kundregister samt andra uppgifter såsom språk och kön. Dataskyddsbeskrivningen för K-Plussas kundregister hittar du på adressen: https://tietosuoja.kesko.fi/category/k_plussa

Användarvillkoren för applikationen K-Ruoka hittar du på adressen https://www.k-ruoka.fi/palvelun-kayttoehdot/k-ruoka-sovelluksen-kayttoehdot och dataskyddsbeskrivningen för tjänsten K-Tunnus på adressen: https://tietosuoja.kesko.fi/category/k_tunnus

13. Dataskyddsombud

Du kan ta kontakt med Keskos dataskyddsansvariga, om ditt ärende gäller hantering av personuppgifter eller utövning av dina rättigheter som baserar sig på EU:s allmänna dataskyddsförordning i Keskos eller dess dotterbolags funktioner.

Du kan kontakta Kesko Abp:s dataskyddsansvariga per e-post
tietosuojavastaava@kesko.fi

To top