Pitkäaikaisten korollisten velkojen maturiteettirakenne

 

 

Konsernin vakavaraisuus oli koko tilikauden 2017 erinomainen. Likvidejä varoja oli 31.12.2017 398 milj. euroa (391 milj. euroa). Korolliset velat olivat 31.12.2017 534 milj. euroa (515 milj. euroa) ja korolliset nettovelat 136 milj. euroa (123 milj. euroa).

  31.12.2017 31.12.2016
Milj. € < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Rahoitusvelkojen ja niihin liittyvien rahoituskulujen maturiteetti                
Lainat rahoituslaitoksilta 6,4 8,9 0,1 15,5 5,0 2,3   7,3
rahoituskulut 0,8 1,1 0,0 1,9 0,0 0,1   0,1
Suunnatut velkakirjalainat (USD)   20,0   20,0   22,0   22,0
rahoituskulut 1,3 0,6   1,9 1,4 2,1   3,6
Joukkovelkakirjalainat 224,8     224,8   225,0   225,0
rahoituskulut 6,2     6,2 6,2 6,2   12,4
Eläkelainat 10,5 66,2 26,9 103,5 2,4 60,4 43,1 105,9
rahoituskulut 1,0 2,5 0,6 4,1 1,1 3,1 1,0 5,3
Rahoitusleasingvelat 3,5 7,5 0,1 11,0 2,9 5,7 0,0 8,6
rahoituskulut 0,1 0,2 0,0 0,3 0,3 0,4 0,0 0,7
Velat K-kauppiaille 113,3     113,3 116,0     116,0
rahoituskulut               0,0
Muut korolliset velat 37,8 1,7 6,5 46,0 29,6     29,6
rahoituskulut 0,3 1,1 0,1 1,6       0,0
Pitkäaikaiset korottomat velat 0,8 4,0 26,5 31,2 0,7 12,3 27,2 40,2
                 
Lyhytaikaiset korottomat velat                
Ostovelat 1 023,7     1 023,7 1 069,2     1 069,2
Siirtovelat 308,5     308,5 316,2     316,2
Muut korottomat velat 188,6     188,6 191,6     191,6

 
Taseen rahoitusvelkoihin sisältyy 3,4 milj. euroa (6,5 milj. euroa) johdannaisiin liittyviä eriä.

 

  31.12.2017 31.12.2016
Milj. € < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä < 1 vuotta 1-5 vuotta > 5 vuotta Yhteensä
Johdannaisten kassavirrat                
Velat                
Valuuttatermiinit, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 78,1     78,1 175,4     175,4
Nettona selvitettävät velat                
Korkojohdannaiset 0,2 1,3   1,5        
Sähköjohdannaiset 0,6     0,6 1,2 0,8   2,0
Valuuttajohdannaiset   0,1   0,1 1,5 2,1   3,6
                 
Saamiset                
Valuuttatermiinit, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa 76,2     76,2 172,4     172,4
Nettona selvitettävät saamiset                
Sähköjohdannaiset 0,2 0,2   0,4 0,2 0,1   0,3
Suunnattuihin velkakirjalainoihin liittyvät johdannaiset                
Valuuttajohdannaiset               0,0
Korkojohdannaiset 0,2 0,1   0,3   1,5   1,5
 

Suunnattujen velkakirjojen ja niihin liittyvien valuutta- ja korkojohdannaisten kassavirrat suoritetaan nettoperiaatteella. Järjestelyyn liittyvien korkojohdannaisten velka esitetään taseen muissa korollisissa veloissa. Tästä luottojärjestelystä taseessa on korollista velkaa yhteensä 20,1 milj. euroa (20,1 milj. euroa).

 

Lue lisää

Takaisin ylös