Merkittävimmät riskit

Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä riskienhallintatoimenpiteitä
Seuraavassa on kuvattu merkittäväksi arvioituja riskejä ja epävarmuustekijöitä sekä niihin liittyviä riskienhallintatoimenpiteitä:

Hintakilpailun jatkuminen kireänä Suomen päivittäistavarakaupassa
Ruokakaupan kilpailu on kiristynyt viime vuosina ja kaupat ovat laskeneet hintojaan markkinaosuuksien kasvattamiseksi. Kireänä jatkuva hintakilpailu voi heikentää Keskon päivittäistavarakaupan ja kauppiaiden kannattavuutta. Kesko kehittää asiakaslähtöisesti kauppojen valikoimia, palveluita, kauppakonsepteja ja myymäläverkostoa tavoitteenaan tarjota asiakkaille kaupan alan paras asiakaskokemus kaupoissa ja digitaalisissa kanavissa.

Rakentamisen ja talotekniikan integraatio ja synergiat
Liiketoimintojen integraatioon ja yhtenäisten toimintamallien luomiseen liittyy edelleen riskejä, jotka voivat vaikeuttaa järjestelyille asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. Organisaatiorakennetta on mukautettu tukemaan uutta toimintamallia ja strategian toteuttamista. Integraatiolle asetettujen tavoitteiden ja synergioiden toteutuminen varmistetaan riittävällä resursoinnilla, yhtenäisellä johtamis- ja raportointimallilla sekä kehityshankkeiden priorisoinnilla.

Liiketoiminnan keskeytyminen ja tietojärjestelmähäiriöt
Kaupan alalle on ominaista toimitusketjun monimutkaistuminen, pidentyminen sekä kasvanut riippuvuus tietojärjestelmistä, tietoliikenteestä ja ulkoisista palveluntoimittajista. Häiriöitä voivat aiheuttaa mm. laiterikot, ohjelmistovirheet tai kyberuhat. Pitkäkestoiset toimintahäiriöt tietojärjestelmissä, maksuliikenteessä tai muualla toimitusketjussa voivat aiheuttaa merkittäviä myynnin menetyksiä ja asiakastyytyväisyyden heikkenemistä. Jatkuvuussuunnittelun avulla pyritään turvaamaan kriittisten toimintojen häiriöttömyys, toiminta häiriöiden aikana ja riittävän nopea toipuminen vakavan häiriön jälkeen. Ulkoisten palveluiden jatkuvuutta ja palveluntoimittajien varautumiskykyä varmistetaan sopimuksin ja auditoinneilla. Jatkuvuussuunnitelmien säännöllisellä testaamisella varmistetaan niiden käyttökelpoisuus ja ajantasaisuus sekä harjoituksilla ylläpidetään kriisitilanteiden johtamisvalmiuksia.

Lainsäädäntö ja sopimukset
Muuttuva lainsäädäntö ja viranomaissäätely voivat edellyttää merkittäviä muutostarpeita ja lisäkustannuksia. Lakien ja sopimusten noudattaminen on tärkeä osa Keskon vastuullisuutta. Niiden noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, vahingonkorvauksia ja muita taloudellisia menetyksiä sekä luottamuksen ja maineen menetystä. EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulo edellyttää muutoksia henkilötietojen käsittelyyn ja tietojärjestelmiin. Muutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuksia ja vaativat kehittämisresursseja vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.  Riskiä hallitaan seuraamalla lainsäädännön muutoksia, kouluttamalla henkilöstöä sekä tekemällä auditointeja ja itsearviointeja. Sopimusriskejä hallitaan yhtenäistämällä sopimuksia ja sopimustentekoprosesseja sekä sopimusten sähköisellä arkistoinnilla.

Tietomurto tai kriittisen tiedon joutuminen vääriin käsiin
Yhä suurempi osa rikoksista tehdään tietoverkon välityksellä ja rikollisuus on muuttunut kansainvälisemmäksi ja ammattimaisemmaksi. Epäonnistuminen erityisesti maksutapahtumien ja henkilötietojen suojaamisessa voi aiheuttaa menetyksiä, vahingonkorvausvaatimuksia ja maineen vaarantumisen. Asiakas- ja henkilötietojen luottamuksellisuutta varmistetaan kehittämällä hallinnollista ja teknistä tietoturvallisuutta sekä auditoinneilla. Kyberrikoksia torjutaan teknisillä välineillä, tiedottamalla, kouluttamalla ja ohjeistusta sekä kontrolleja tehostamalla.

Tuotteiden turvallisuus ja vastuullinen hankintakanava
Mikäli tuoteturvallisuuden valvonta epäonnistuu tai toimitusketjun laadun varmistus pettää, voi seurauksena olla taloudellisia tappioita, asiakkaiden luottamuksen sekä maineen menettäminen tai pahimmassa tapauksessa asiakkaiden terveyden vaarantuminen. Riskiä hallitaan mm. niin, että tuotetutkimusyksikkö valvoo päivittäistavarakaupan tuotteiden laatua sekä omien merkkituotteiden valmistajayritysten tuoteturvallisuuden hallintaa. Kaupan omavalvonnalla varmistetaan elintarvikkeita koskevien määräysten noudattamista. Tuotteiden takaisinvetomenettelyn avulla virheelliset tuotteet voidaan poistaa nopeasti myynnistä.

Digitaalisuuden aiheuttama voimakas muutos kaupan alalla
Vähittäiskaupan murroksessa liiketoimintatavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivisuutta ja vahvaa osaamista asiakkaita kiinnostavien digitaalisten palveluiden ja verkkokauppojen kehittämisessä, monikanavaisuuden hyödyntämistä sekä näitä tukevaa asiakasviestintää. Ruokakaupassa verkkokaupan kehittämisen haasteita ovat mm. logististen toimintamallien kustannustehokkuus ja olemassa olevien kauppapaikkojen soveltuvuus verkkokauppaan. Strategiansa mukaisesti Keskon tavoitteena on tarjota parhaat digitaaliset palvelut kaupan alalla. Ne sisältävät digitaalisen vuorovaikutuksen asiakkaiden kanssa kaikissa kanavissa, digitaalisen kohdennetun ja personoidun markkinoinnin, innovatiiviset verkkokaupparatkaisut sekä asiakaslähtöiset mobiilipalvelut. Tavoitteiden saavuttamiseksi on mm. rekrytoitu lisää digitaalisen liiketoiminnan osaajia.

Ihmisten osaaminen ja työssä jaksaminen
Strategioiden toteuttaminen ja tavoitteiden saavuttaminen edellyttävät osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. Riskinä on, ettei kaupan ala houkuttele parhaita osaajia. Toteutuneet yrityskaupat sekä muut merkittävät liiketoiminta- ja kehityshankkeet sekä kasvanut erikoisosaamisen tarve lisäävät avainhenkilöriskiä ja riippuvuutta yksittäisten henkilöiden osaamisesta. Strategiatyön yhteydessä tunnistetaan strategian toteuttamiseksi tarvittava osaaminen ja laaditaan henkilöstösuunnitelmat. Henkilöstötutkimuksilla on keskeinen rooli henkilöstöjohtamisen kehittämisessä. Henkilöstölle tarjotaan monipuolisia koulutusmahdollisuuksia ja urapolkuja. Henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistetään Keskon työhyvinvoinnin kehittämisohjelmalla. Keskon työnantajakuvaa kehitetään suunnitelmallisella sidosryhmäyhteistyöllä sekä sisäisellä ja ulkoisella viestinnällä.

Kauppapaikat ja kiinteistöt
Liiketoiminnan kasvun ja kannattavuuden kannalta hyvät kauppapaikat ovat keskeinen kilpailutekijä. Kauppapaikkojen hankintaa voivat hidastaa kaavoittamis- ja lupamenettelyt sekä tonttien saatavuus ja hinta. Kiinteistöihin sitoutuu huomattavia pääomia tai vuokravastuita vuosiksi. Markkinatilanteen muuttuessa, liiketoiminnan uudelleenjärjestelyissä, verkkokaupan merkityksen kasvaessa tai ketjukonseptin toimimattomuuden takia riskinä on, että kauppapaikka tai kiinteistö muuttuu kannattamattomaksi ja toiminta päättyy pitkäaikaisten vastuiden säilyessä. Em. riskejä hallitaan pitkäjänteisellä myymäläverkostosuunnittelulla, jokaisen kauppapaikkainvestointipäätöksen huolellisella valmistelulla, pitkäjänteisellä yhteistyöllä vuokranantajien kanssa sekä hallintaratkaisuilla ja myynti-takaisinvuokraus -toimintamallilla. Keskon toimiessa rakennuttajana pyritään siihen, että kauppapaikan tilaratkaisuja ja käyttötarkoitusta voidaan tarvittaessa muuttaa joustavasti. Monikanavaisen liiketoiminnan tarpeet otetaan huomioon uusia tiloja suunniteltaessa ja olemassa olevia tiloja uudistettaessa. Vuokrakohteissa joustavuutta ja jatkuvuutta varmistetaan vuokrasopimuksissa jatko-optioilla.

Vastuulliset toimintatavat ja maineen hallinta
Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistamisen, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun, korruption välttämisen sekä ympäristönsuojelun, merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Mahdolliset epäonnistumiset vastuullisuuden toteuttamisessa aiheuttaisivat Keskolle kielteistä julkisuutta ja voivat aiheuttaa toiminnallisia ja taloudellisia vahinkoja. Keskon vastuullisuustyön haasteita ovat muun muassa vastuullisuusperiaatteiden viestintä tavarantoimittajille, kauppiaille ja asiakkaille sekä tuotteiden hankintaketjun vastuullisuuden varmistaminen. Uudistettu K Code of Contact toimintaohjeisto on jalkautettu koko henkilöstölle ja yhteistyökumppaneille.  Keskon vastuullista hankintaa ohjaavat ostotoiminnan eettiset periaatteet, joiden noudattamista varmistetaan jatkuvalla ostohenkilöstön koulutuksella. Hankinnan vastuullisuutta ylläpidetään myös varmistamalla tavarantoimittajien tuoteturvallisuusjärjestelmien ja omavalvontasuunnitelmien olemassaoloa ja ajantasaisuutta. Keskon kaikissa toimintamaissa on käytössä SpeakUp-ilmoitus ilmoituskanava, joka on tarkoitettu Keskon toimintaan liittyvien rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Ilmastonmuutos
Ilmastonmuutos aiheuttaa sekä fyysisiä, sääntelyyn liittyviä että mainetekijöihin vaikuttavia riskejä. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöiden riskiä. Ääri-ilmiöistä voi aiheutua vahinkoja tai liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennaltaehkäisemään tai kattamaan vakuutuksilla. Kuivuus, aavikoituminen ja merenpinnannousu voivat vaikuttaa maataloustuotantoon ja raaka-aineiden sekä tuotteiden saatavuuteen. Mahdolliset päästörajoitukset ja verot voivat vaikuttaa energiamarkkinoihin. Kesko osallistuu ilmastonmuutoksen hillintään lisäämällä uusiutuvan energian hankintaa ja omaa tuotantoa sekä edistämällä energiatehokkuutta. Kaikki Keskon hankkima sähkö Suomessa on uusiutuvaa vuoden 2017 alusta alkaen. Kesko on investoinut merkittävästi aurinkovoimaloiden rakentamiseen viime vuosina.

Raportointi markkinoille
Keskon tavoite on tuottaa ja julkistaa luotettavaa tietoa oikea-aikaisesti. Mikäli Keskon julkistama tieto osoittautuisi virheelliseksi tai tiedottaminen ei muutoin täyttäisi säännöksiä, seurauksena voi olla sijoittajien ja muiden sidosryhmien luottamuksen menettäminen ja mahdolliset sanktiot. Taloudellisen tiedon oikeellisuudelle tuo haasteita merkittävät yritysjärjestelyt sekä tiedottamisaikataulujen kireys ja riippuvuus tietojärjestelmistä. Riskiä pienennetään aikatauluttamalla ja ohjeistamalla prosessi huolellisesti sekä varmistamalla oikeat resurssit, selkeät vastuut ja riittävä osaaminen.

Vahinkoriskit
Onnettomuuksista, luonnonilmiöistä ja epidemioista voi aiheutua merkittäviä vahinkoja ihmisille, omaisuudelle tai liiketoiminnalle. Lisäksi vahinkoriskit saattavat aiheuttaa liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennalta ehkäisemään. Riskinä on myös, että vakuutukset eivät kata kaikkia yllättäviä onnettomuuksia ja vahinkoja tai niiden vakuuttaminen ei ole kannattavaa. Vahinkojen taloudellisia seurauksia vakuutetaan Keskon hallituksen vahvistamien periaatteiden mukaisesti. Kesko-konsernilla on kansainväliset vakuutusohjelmat, jotka kattavat mm. omaisuus-, liiketoiminnan keskeytys- ja vastuuvahinkoja. Konsernin riskienhallinta ohjaa keskitetysti konsernin vakuutusohjelmien toteuttamista.

Rahoitusriskit
Rahoitusriskejä kuvataan Keskon vuoden 2018 tilinpäätöksen liitteessä 4.3.

Takaisin ylös