Konsernijohtoryhmä

Keskon hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan valmistelusta liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkioista. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten osalta Keskon hallitus päättää tulospalkkioperiaatteista. Päätökset konsernijohtoryhmän muiden kuin liiketoiminta-alueista vastaavien jäsenten palkitsemisesta ja taloudellisista etuuksista tekee pääjohtaja HR-johtajan valmistelusta hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan antamissa rajoissa.

Palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut on ilmoitettu maksuperusteella. Vuoden 2016 suoriteperusteisen ansainnan saa lisäämällä 2016 maksettuihin palkkoihin ja luontoisetuihin vuonna 2017 maksetuksi ilmoitetun tulospalkkion.

Konsernijohtoryhmälle (pois lukien pääjohtaja Helander) vuosina 2016-2017 maksetut palkat, luontoisedut ja tulos- ja osakepalkkiot sekä muut taloudelliset etuudet on kuvattu alla.

 

Osakepalkkiona konsernijohtoryhmälle (pl. pääjohtaja) on maksettu vuonna 2017 vuoden 2016 ansaintajaksonperusteella 3 528 362 euroa, yhteensä 40 598 osaketta (enimmäismäärä 53 000 osaketta). Ansaintajaksolta 2016 annettujen osakepalkkioiden sitouttamisjakso päättyy 31.12.2019.

Vuonna 2016 on maksettu vuoden 2015 ansaintajakson perusteella 2 149 128 euroa, yhteensä 28 302 osaketta (enimmäismäärä 53 000 osaketta).

Vuosina 2017 ja 2016 maksettujen osakepalkkioiden euromääräinen arvo on laskettu käyttäen osakkeiden luovutuspäivän kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia. Maksetut osakepalkkiot ovat olleet nettomääräisiä osakepalkkioita, joiden lisäksi on maksettu rahaosuus kattamaan veroja ja veronluonteisia maksuja. Taulukossa olevat osakepalkkion euromäärät sisältävät osakkeiden nettomääräisen arvon ja rahaosuuden yhteenlasketun kokonaissumman.

Ansaintajaksolta 2017 konsernijohtoryhmälle (pl. pääjohtaja) tullaan maksamaan 35 586 osaketta vastaava osakepalkkio huhtikuun 2018 loppuun mennessä (hallituksen päätös 31.1.2018). Maksettava osakepalkkio on bruttomääräinen osakepalkkio, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osakkeina. Ansaintajaksolta 2017 maksettavan osakepalkkion enimmäismääräksi oli määritelty yhteensä 76 200 osaketta. Ansaintajaksolta 2017 annettujen osakepalkkioiden sitouttamisjakso päättyy 10.2.2021.

Muun konsernijohtoryhmän (poislukien Helander) eläke-edut sekä irtisanomisaika ja –korvaus

Eläkekassaan kuuluvien konsernijohtoryhmän jäsenten eläkeiät ovat 62-63 vuotta. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten johtajasopimusten mukainen eroamisikä on 63 vuotta, mikäli yhtiö ja johtaja eivät sovi johtajasopimuksen jatkamisesta eroamisiän saavuttamisen jälkeen.

Keskon Eläkekassaan kuuluvien konsernijohtoryhmän jäsenten vanhuuseläkkeen suuruus on 66 % eläkkeen perustana olevan viimeisen 10 vuoden työansioista. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten eläkeprosentti määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaisesti. Muilla kuin Keskon Eläkekassaan kuuluvilla konsernijohtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen lisäeläke.

Vuonna 2017 kolme konsernijohtoryhmän jäsentä oli Keskon Eläkekassan jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Muilla konsernijohtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen lisäeläke. Kesko ei ole maksanut eläkevakuutusmaksuja johtajien jäsenyydestä Keskon Eläkekassassa useaan vuoteen eikä vuonna 2017 osaston sijoitustoiminnan tuottojen katettua maksettavat lisäeläkkeet ja eläkevastuun muutokset.

Vuonna 2016 neljä konsernijohtoryhmän jäsentä oli Keskon Eläkekassan jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten eläke määräytyy yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti.

Irtisanomisajat ovat 6 kuukautta yhtiön irtisanoessa johtajasopimuksen ja 6 kuukautta johtajan itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin johtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä johtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, johtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 6–18 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Konsernijohtoryhmän kokoonpano

Pääjohtaja Helanderin lisäksi vuonna 2017 konsernijohtoryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

  • Jorma Rauhala, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja, pääjohtajan sijainen
  • Ari Akseli (15.11.2017 alkaen), päivittäistavarakaupan toimialajohtaja
  • Johan Friman, VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtaja
  • Jukka Erlund, Keskon talous- ja rahoitusjohtaja, CFO
  • Matti Mettälä, johtaja, henkilöstö
  • Anne Leppälä-Nilsson, johtaja, lakiasiat
  • Lauri Peltola, johtaja, yhteiskuntavastuu, viestintä ja sidosryhmäsuhteet
  • Anni Ronkainen, johtaja, Chief Digital Officer

Jorma Rauhala siirtyi 15.11.2017 Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtajaksi sekä pääjohtajan sijaiseksi. Aikaisemmin Rauhala toimi Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtajana. Rauhalan edeltäjä, konsernijohtoryhmän jäsen Terho Kalliokosken konsernijohtoryhmäjäsenyys päättyi 15.11.2017. Ari Akseli aloitti Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtajana 15.11.2017. Anne Leppälä-Nilsson jäi eläkkeelle 31.12.2017. Leppälä-Nilssonin tilalle lakiasiainjohtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi on 1.1.2018 alkaen nimitetty Mika Majoinen. Lauri Peltolan konsernijohtoryhmäjäsenyys päättyi 31.10.2017. 

Takaisin ylös