Tarkastusvaliokunta

Tarkastusvaliokunta ja sen toiminta

Hallituksen varsinaisen yhtiökokouksen 2017 jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa valitsemaan tarkastusvaliokuntaan kuuluvat:

 • Jannica Fagerholm, pj.
 • Mikael Aro, vpj
 • Matti Kyytsönen.

Tarkastusvaliokunnan kaikki jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Tarkastusvaliokunnan jäseniä valittaessa on otettu huomioon tarkastusvaliokunnan jäseniä koskevat pätevyysvaatimukset.

Tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen mukaisia tehtäviä ovat:

 • Kesko-konsernin taloudellisen tilanteen, rahoitustilanteen ja tilinpäätösraportoinnin prosessin seuranta 
 • yhtiön taloudellisen raportointiprosessin valvonta 
 • yhtiön sisäisen valvonnan, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallintajärjestelmien tehokkuuden arviointi 
 • yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä annettavan selvityksen (Corporate Governance Statement) käsittely
 • yhtiön sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen sekä vuotuisen tarkastussuunnitelman, budjetin ja resurssien hyväksyntä ja valiokunnalle toimitettujen raporttien käsittely 
 • tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen lakisääteisen tilintarkastuksen seuranta 
 • yhtiön tilintarkastusyhteisön riippumattomuuden arviointi  
 • tilintarkastusyhteisön ja sen kanssa samaan ketjuun kuuluvien tilintarkastusyhtiöiden Keskolle tarjoamien oheispalvelujen (muut kuin tilintarkastuspalvelut) arviointi 
 • yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevan päätösehdotuksen valmistelu yhtiökokoukselle ja yhteydenpito tilintarkastajaan.

Vuonna 2016 tarkastusvaliokunta kokoontui kuusi (6) kertaa. Sen jäsenten läsnäoloprosentti valiokunnan kokouksissa oli 100 %. Valiokunnan kokouksissa konsernin talous- ja rahoitusjohtaja, talousjohtaja ja tarkastusjohtaja raportoivat säännöllisesti vastuualueistaan valiokunnalle. Valiokunnalle raportoidaan myös Kesko-konsernin rahoitustilanteesta, verotuksesta, tietohallinnosta, riskienhallinnasta ja vakuutuksista. Tilintarkastaja on läsnä valiokunnan kokouksissa ja esittää tarkastussuunnitelmansa ja raporttinsa tarkastusvaliokunnalle. Vuoden aikana valiokunta käsitteli konsernin taloudellista tilannetta koskevat raportit ml. tilinpäätöstiedotteen, puolivuosikatsauksen ja osavuosikatsaukset ja esitti hallitukselle suosituksensa katsausten ja tilinpäätöstiedotteen käsittelystä. Lisäksi valiokunta käsitteli konsernin ulkoisen tarkastuksen, sisäisen tarkastuksen ja riskienhallinnan sekä lakiasiain raportit sekä muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia, uusien IFRS-standardien käyttöönottoa ja niiden vaikutuksia konsernin raportointiin, strategisten yritysjärjestelyiden kauppahintojen allokointia, niiden vaikutuksia ja riskejä sekä käsittelyä puoli- ja osavuosikatsauksissa. Valiokunta käsitteli myös Keskon sisäisen tarkastuksen ulkoisen laadunvarmistusarvioinnin suorittamista ja sen tuloksia, konsernin kiinteistöosakkuusyhtiöiden tilannetta, kyberturvallisuuden kehityssuunnitelmaa sekä politiikkaa tilintarkastusyhteisöiltä ostettavista lisäpalveluista. Valiokunta myös arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta ja neuvontapalveluja konsernille. Tarkastusvaliokunta valmisteli ja teki tilintarkastajan valintaa koskevan ehdotuksen Keskon varsinaiselle yhtiökokoukselle 2016 perustuen loppuvuodesta 2014 järjestettyyn tilintarkastuksen kilpailutukseen.

Takaisin ylös