Traktujemy wszystkich równo
W Kesko traktujemy pracowników jednakowo i sprawiedliwie we wszystkich kwestiach dotyczących personelu. Oceniamy osoby według ich zasług i cenimy odpowiedzialną pracę.

Równość, niedyskryminacja i uczciwość to kluczowe zasady, jakimi w Kesko kierujemy się w kwestiach dotyczących rekrutacji, wynagrodzeń, awansów zawodowych i innych spraw związanych z personelem. Oceniamy pracowników na podstawie ich kompetencji, umiejętności i osiągnięć. Cenimy zaangażowanie w pracę, inicjatywę, umiejętność pracy w zespole i odpowiedzialność.

Bierzemy odpowiedzialność za pracę wykonywaną w Kesko. Przyjmujemy osobistą odpowiedzialność zarówno za osiągane wyniki i podejmowane decyzje, jak i za realizowanie zadań w sposób wydajny i uczciwy. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za budowanie i pielęgnowanie dobrej atmosfery pracy. Sprawnie funkcjonujące miejsce pracy, w którym panuje atmosfera uczciwości, wymaga wzajemnego zaufania, poszanowania poszczególnych osób, autentycznej troski i woli pomocy oraz szczerej gotowości do współpracy w zespole.

Na barkach przełożonego spoczywa odpowiedzialność za promowanie bezpośredniego, otwartego i konstruktywnego dialogu we wszystkich kwestiach oraz zachęcanie pracowników do sygnalizowania wątpliwości, proponowania udoskonaleń i zgłaszania skarg. Przełożony odpowiada za wprowadzenie nowych pracowników, podejmowanie interwencji w przypadku konieczności podjęcia działań naprawczych oraz zapewnienie, że każdy pracownik zna treść dokumentu K Code of Conduct i nasze wspólne zasady. Przełożony ma obowiązek dawać przykład odpowiedzialnej pracy i nie może wyznaczać celów, których osiągnięcie wymagałoby pominięcia naszych wspólnych zasad.

W miejscu pracy zastraszanie, dyskryminacja i inne postaci niestosownego zachowania nie są akceptowane. Decyzja o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do związku zawodowego lub podobnej organizacji leży w gestii każdego pracownika. Miejsce pracy nie jest przestrzenią na uprawianie polityki.

Przykład

Rekrutujesz nowego pracownika i pozostało Ci dwóch kandydatów: oboje są młodzi — to mężczyzna i kobieta. Młoda kobieta zaznaczyła podczas rozmowy, że przeprowadziła się do miasta i planuje założenie rodziny. Czy pozwolisz, by wpłynęło to na Twoją decyzję?

Nie. Oprę swoją decyzję na umiejętnościach i kompetencjach kandydatów.

To top