Przestrzegamy wewnętrznych regulacji i wytycznych firmy Kesko
Przestrzegamy obowiązujących przepisów o rynku papierów wartościowych oraz wytycznych firmy Kesko dotyczących informacji poufnych. Unikamy realizowania na rynku papierów wartościowych jakichkolwiek działań, które mogłyby zmniejszyć wartość firmy Kesko dla akcjonariuszy lub naruszyć zaufanie do rynku papierów wartościowych.

Kesko Corporation jest notowana na głównym rynku Nasdaq Helsinki Ltd. Nasi pracownicy muszą charakteryzować się nienagannym postępowaniem na rynku papierów wartościowych, by nie wpływać na zmiany wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy. Praktyki handlowe muszą ponadto przyczyniać się do budowania zaufania do fińskiego rynku papierów wartościowych.

Wykorzystywanie i ujawnianie informacji poufnych jest zakazane. Informacje poufne to określone informacje niejawne, bezpośrednio lub pośrednio dotyczące firmy Kesko lub jej akcji, które mogłyby mieć znaczący wpływ na cenę akcji w przypadku ich ujawnienia.

Informacje poufne mają zawsze charakter niejawny, a ich nadużycie podlega karze w postaci sankcji administracyjnych, grzywien lub pozbawienia wolności. Zakaz wykorzystywania informacji poufnych oznacza na przykład, że osoba dysponująca takimi informacjami nie może prowadzić obrotu akcjami firmy Kesko, doradzać innym osobom dokonywania takich transakcji ani ich do tego zachęcać. Zmiana lub anulowanie wydanego wcześniej zlecenia realizacji transakcji na podstawie informacji poufnych także jest zabronione i może podlegać karze.

Kwestie informacji poufnych reguluje między innymi rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku, fińska ustawa w sprawie rynku papierów wartościowych, wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego oraz zasady obowiązujące na rynku Nasdaq Helsinki. Wytyczne firmy Kesko dotyczące informacji poufnych zatwierdza zarząd Kesko Corporation, a każdy pracownik i członek zarządu firmy Kesko ma obowiązek ich przestrzegać.

Przykład

Przyznano mi dziś niezwykle wysoką premię, co skłoniło mnie do rozważenia zakupu większej liczby akcji Kesko. Złożone przeze mnie w banku online zamówienie jest ważne przez następne 24 godziny. Zaraz po wylogowaniu się ze strony banku dotarło do mnie powiadomienie e-mailowe od naszego asystenta ds. informacji poufnych o tym, że właśnie dodano mnie do listy nowych osób mających dostęp do informacji poufnych. Ponadto kierownik projektu wezwał mnie i przekazał dodatkowe informacje. Moje zamówienie online nie zostało jeszcze zrealizowane. Czy mogę je anulować?

Nie. Nie możesz anulować tego zlecenia realizacji transakcji. Otrzymujesz informacje poufne na temat firmy Kesko i do czasu podania tych informacji poufnych do wiadomości publicznej lub ukończenia realizacji danego przedsięwzięcia obowiązuje Cię ograniczenie w realizacji transakcji. Cofnięcie zlecenia realizacji transakcji na podstawie informacji poufnych może podlegać karze. Jeśli potrzebujesz porady lub konsultacji w kwestii informacji poufnych, zawsze możesz zwrócić się do radcy prawnego Kesko, który odpowiada za ten obszar. 

To top