Respektujemy prawa człowieka
Jako partner biznesowy firmy Kesko ustanawiam procedury i praktyki, które mają na celu zapewnienie należytego poszanowania praw człowieka we wszystkich działaniach firmy Kesko, i oczekuję tego samego od swoich partnerów biznesowych.

Jako partner biznesowy firmy Kesko respektuję uznane na szczeblu międzynarodowym prawa człowieka podczas wszystkich swoich działań oraz promuję te prawa w praktyce. Nie toleruję naruszania praw człowieka w jakikolwiek sposób.

Jako partner biznesowy firmy Kesko prowadzę działalność, która ma wpływ na prawa człowieka zwłaszcza w przypadku czterech grup:
• klienci grupy K
• nasi pracownicy
• społeczności, w których prowadzimy działalność
• nasz łańcuch dostaw

Dbam o realizację swojej części zadań w taki sposób, by zapewnić bezpieczeństwo produktów oraz to, że wszystkie produkty i usługi są zgodne z wymogami prawnymi.

Traktuję wszystkich pracowników jednakowo i przestrzegam obowiązujących przepisów prawa pracy. Szanuję wartość jednostek, ich prawo do prywatności oraz wolność religii i sumienia. Nie toleruję dyskryminacji, nękania, gróźb ani znieważania. Respektuję wolność zrzeszania się oraz prawo pracowników do organizowania się. Czynnie działam na rzecz zapewniania bezpiecznych warunków pracy.

Kesko wymaga od swoich partnerów biznesowych poszanowania wszystkich uznanych na szczeblu międzynarodowym praw człowieka.

W ramach naszego łańcucha nie akceptuję wykorzystywania pracy dzieci, żadnej formy pracy przymusowej ani innych naruszeń praw człowieka.

Przykład

Jesteś dostawcą firmy Kesko, Jeden z podwykonawców powołuje się na wyjątek dotyczący konkurencji i tajemnic handlowych i odmawia ujawnienia informacji na temat zakładu wytwarzającego pewien produkt. Czy zgadzasz się z tą decyzją?

Nie. Nalegam, by te informacje zostały mi przekazane. Są nam potrzebne, by upewnić się, że w zakładzie zapewniono odpowiedni poziom odpowiedzialności społecznej. 

To top