Dane klientów i inne dane osobowe przetwarzamy z zachowaniem poufności
Jako partner biznesowy firmy Kesko przestrzegam najlepszych praktyk z zakresu przetwarzania i ochrony danych osobowych, jak i przepisów ustawowych i wykonawczych obowiązującymi na szczeblu krajowym. Należyte przetwarzanie danych osobowych pozwala mi niezmiennie cieszyć się zaufaniem klientów i zwiększać efektywność działalności.

Sposób przetwarzania danych osobowych planuję z wyprzedzeniem. Pozyskuję wyłącznie dane istotne w kontekście danego zbioru danych. Zapewniam dokładność zarchiwizowanych danych oraz gwarantuję, że ich przetwarzanie nie narazi na szwank prywatności osób, których te dane dotyczą. Informuję osoby, których dane przetwarzam, o istnieniu dokumentacji oraz o ich prawie dostępu do tych danych.

Osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych poufnych nie mogą ujawniać danych osobowych, do których uzyskały dostęp, bez prawnego uzasadnienia. Na mocy przepisów organy publiczne mogą być uprawnione do uzyskania dostępu do danych.

Przykład

Zgodnie z ideą otwartych danych zagraniczny dostawca pyta o możliwość uzyskania listy klientów sklepu internetowego, którzy nabyli jeden z produktów jego firmy. Dostawca ten chciałby dokonać analizy, jaka grupa klientów jest zainteresowana tym produktem. Czy można ujawnić dane osobowe?

Nie. Dane osobowe nie są informacjami publicznymi. Dane osobowe klientów mogą być wykorzystywane wyłącznie w celach przedstawionych klientowi w chwili pozyskiwania danych. Mogą do nich należeć na przykład dostawa towarów do klienta lub cele marketingowe sklepu internetowego.

To top