Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2019

TALOUDELLINEN KEHITYS LYHYESTI, JATKUVAT TOIMINNOT:                                              

  • Konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 400,8 milj. euroa (2 413,2 milj. euroa), ja se laski vertailukelpoisesti 0,6 %
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 57,5 milj. euroa (63,8 milj. euroa)
  • Vertailukelpoisen liikevoiton kehitykseen vaikuttivat tuloksen kausivaihtelua lisänneet yritysostot, joiden vaikutus oli -3,6 milj. euroa, sekä pääosin WLTP-muutoksesta johtunut autokaupan myynnin ja liikevoiton lasku, mistä johtuen autokaupan liikevoitto 7,7 milj. euroa jäi -3,4 milj. euroa vertailukautta pienemmäksi
  • Liikevoitto oli 51,6 milj. euroa (60,4 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 9,5 % (1-12/2018 9,8 %) (liukuva 12 kk)
  • Vertailukelpoinen tulos ennen veroja oli 34,6 milj. euroa (38,3 milj. euroa)
  • Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,33 euroa (0,34 euroa)
  • Vertailukelpoisesti jatkuvien toimintojen liikevaihdon seuraavalta 12 kuukauden ajanjaksolta ennakoidaan ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason. Jatkuvien toimintojen vertailukelpoisen liikevoiton ennakoidaan seuraavan 12 kuukauden ajanjaksolla ylittävän edeltävän 12 kuukauden tason.

 
KESKEISET TUNNUSLUVUT

  1-3/2019 1-3/2018
Jatkuvat toiminnot    
Liikevaihto, milj. e 2 400,8 2 413,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 57,5 63,8
Liikevoitto-%, vertailukelpoinen 2,4 2,6
Liikevoitto, milj. e 51,6 60,4
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 34,6 38,3
Tulos ennen veroja, milj. e 28,8 34,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 157,0 116,0
Investoinnit, milj. e 97,3 54,5
     
Tulos/osake, e, laimentamaton ja laimennettu    
Jatkuvat toiminnot 0,28 0,31
Lopetetut toiminnot -0,00 -0,24
Konserni yhteensä 0,27 0,07
Tulos/osake, vertailukelpoinen, e, laimentamaton    
Jatkuvat toiminnot 0,33 0,34

 

  1-3/2019 1-12/2018
Jatkuvat toiminnot    
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 9,5 9,8
Konserni    
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %, liukuva 12 kk 12,3 12,5

 

  31.3.2019 31.3.2018
Konserni    
Omavaraisuusaste, % 31,8 31,4
Oma pääoma/osake, e 19,79 19,81

Siirtyminen IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin soveltamiseen

Konserni otti käyttöön tilikauden alussa 1.1.2019 voimaan tulleen uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin. Standardi on otettu käyttöön takautuvasti ja vertailukauden 2018 raportointi on oikaistu vertailukelpoiseksi. Muutos kasvattaa ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoista liikevoittoa ja sidotun pääoman määrää, sekä heikentää sidotun pääoman tuottoa. Konsernitasolla muutos kasvattaa konsernin nettorahoituskulujen ja korollisen velan määrää. Standardimuutos vaikuttaa merkittävästi konsernin rahavirran esittämistapaan, kun rahavirtaperusteiset vuokrakulut esitetään osin liiketoiminnan rahavirrassa ja osin rahoituksen rahavirrassa. Konsernin kokonaisrahavirta ei muutu.

  1-3/2019, raportoitu IFRS 16 vaikutus 1-3/2019ilman IFRS 16 vaikutusta 1-3/2018,raportoitu vertailukausi IFRS 16 vaikutus 1-3/2018ilman IFRS 16 vaikutusta
Jatkuvat toiminnot            
Käyttökate, vertailukelpoinen, milj. e 173,4 +102,3 71,1 170,7 +98,9 71,8
Liikevoitto, vertailukelpoinen, milj. e 57,5 +22,5 34,9 63,8 +23,8 40,0
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen, milj. e 34,6 -2,0 36,6 38,3 -1,6 39,9
Liiketoiminnan rahavirta, milj. e 157,0 +79,0 77,9 116,0 +76,7 39,3

Kesko Oyj on kertonut IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönotosta 19.12.2018 julkaistussa tammi-syyskuun 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa, 6.2.2019 julkaistussa vuoden 2018 tilinpäätöstiedotteessa, 8.3.2019 julkaistussa tilinpäätöksessä sekä 25.3.2019 julkaistussa koko tilikauden 2018 vertailutiedot sisältäneessä tiedotteessa. Yksityiskohtaisia tietoja IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin vaikutuksista konsernitilinpäätökseen on kerrottu tämän tiedotteen taulukko-osassa sivulla 30 ja vaikutuksista segmenttikohtaisiin liikevoitto- ja käyttökatetietoihin on kerrottu segmenttitiedoissa sivulta 24 alkaen.

PÄÄJOHTAJA MIKKO HELANDER:

Keskon hyvä kehitys jatkui alkuvuonna. Päivittäistavarakaupassa myynti kasvoi, markkinaosuus vahvistui ja kannattavuus parani edelleen. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan myynti kasvoi selvästi ja tulos oli hyvä muistaen, että kausivaihtelusta johtuen ensimmäisen neljänneksen liikevoitto on perinteisesti pienempi kuin muilla vuosineljänneksillä. Autokaupan liikevoitto oli hyvällä tasolla siitä huolimatta, että käyttöönotettu WLTP-päästömittausmenetelmä on häirinnyt merkittävästi autokauppaa Euroopassa.  

Taloudellinen raportointimme uudistettiin vuoden alusta IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin mukaiseksi. Uuden standardin mukaisesti laskettu ensimmäisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen liikevoitto oli 57,5 milj. euroa kun se aikaisemman laskentakäytännön mukaisesti laskettuna oli 34,9 milj. euroa. Standardin käyttöönotolla ei kuitenkaan ole olennaista vaikutusta tulokseen ennen veroja, joka oli katsauskaudella 34,6 milj. euroa.

Raportoitu liikevoitto 57,5 milj. euroa oli vertailukauden liikevoittoa pienempi (63,8 milj. euroa). Tähän vaikuttivat erityisesti tuloksen kausivaihtelua lisänneet yritysostot sekä autokaupan myynnin lasku WLTP-päästömittausmenetelmän käyttöönoton seurauksena.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kehittyi hyvin ja liikevoitto kasvoi, vaikka pääsiäissesonki ajoittui tänä vuonna kokonaisuudessaan huhtikuulle. Asiakasmäärien kasvu jatkui kaikissa ketjuissamme ja K-ryhmän vähittäismyynti kasvoi 1,5 %. Tämä ylitti selvästi markkinakasvun, joka oli 0,4 %. Ruoan verkkokaupassa myynnin kasvu jatkui vahvana ollen 110 %. Liikevoittoa paransi hyvän myynnin kehityksen ohella toiminnan tehokkuuden parantuminen.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa liikevaihto kasvoi selvästi. Kehitys oli erityisen hyvä Baltiassa, Suomessa ja Puolassa. Norjassa kasvua vauhdittivat toteutetut Byggmakker-ketjua vahvistaneet yritysostot. Toimialan liikevoitto kehittyi hyvin, mutta jäi odotetun mukaisesti vertailukautta pienemmäksi johtuen tuloksen kausivaihtelua lisänneistä Norjassa ja Baltiassa toteutetuista yritysostoista. Näiden vaikutus vertailukelpoiseen liikevoittoon oli -3,6 miljoonaa euroa. Ruotsissa toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi ja markkina-aseman vahvistamiseksi jatkuivat. Rautakauppaketju Fresksin oston myötä Keskosta tulee yksi Ruotsin johtavista rautakauppatoimijoista. Katsauskaudella ilmoitimme myös divestoivamme Ruotsissa Onnisen tappiollisen urakoitsijaliiketoiminnan.

Autokaupassa liikevoitto oli hyvällä tasolla huolimatta WLTP-päästömittausmenetelmän käyttöönotosta johtuvasta tilapäisestä liikevaihdon laskusta. Lisäksi epävarmuus autoverotuksesta sekä autojen käyttövoimaan liittyvä keskustelu Suomen eduskuntavaalien yhteydessä heikensivät markkinakysyntää kuluttaja-asiakkaissa. Alkuvuonna laajensimme jälleenmyyntiverkostoamme ostamalla Huittisten Laatuauton ja LänsiAuton liiketoimintoja. Odotamme markkinahäiriöiden vähenevän ja myynnin normalisoituvan jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Kasvustrategiamme onnistuneen toteutuksen seurauksena kannattavuutemme on parantunut merkittävästi ja saavutimme sidotun pääoman tuoton osalta vuonna 2015 asettamamme 14 %:n tavoitetason. Uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset –standardin käyttöönoton jälkeen Kesko Oyj:n hallitus on hyväksynyt konsernille uudet keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet, jotka ovat kannattavuuden osalta vertailukelpoinen liikevoitto-% 5,0 % ja vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 11,0 %. Taloudellisen aseman osalta tavoitteena on korolliset nettovelat / käyttökate, ilman IFRS 16 vaikutuksia, enintään 2,5.

Näkymät alkaneelle vuodelle ovat hyvät. Talouden kehitys on edelleen vakaata kaikissa kahdeksassa toimintamaassamme. Kasvustrategiamme toimii ja jatkamme sen määrätietoista toteuttamista kohti vieläkin vahvempaa ja asiakaslähtöisempää yhtiötä.
 

Pääjohtaja Mikko Helanderin suomenkielinen webcast

Katso webcast

Englanninkielinen audiocast ja puhelinkonferenssi

Kuuntele audiocast

Aineistot raporttikeskuksessa

Siirry raporttikeskukseen

Takaisin ylös