Kesko on tehnyt ihmisoikeusarvioinnin ja julkaissut ihmisoikeussitoumuksen

Kesko on tehnyt ihmisoikeuksiin liittyvän vaikutusarvioinnin YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Laajan selvityksen aikana kuultiin asiakkaiden, henkilöstön ja riskimaiden tehtaiden työntekijöiden näkemyksiä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta K-ryhmän toiminnassa.

Vuonna 2011 julkaistuista YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevista periaatteista (ns. Ruggien periaatteista) on tullut ihmisoikeuksiin liittyvää yritysvastuuta ohjaava globaali standardi. Periaatteet velvoittavat yrityksiä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassaan. Yritysten on kartoitettava toimintansa ihmisoikeusvaikutukset ja -riskit, luotava järjestelmät riskien välttämiseksi sekä laadittava prosessit mahdollisia korjaustoimenpiteitä varten.

Syrjimättömyys, esteettömyys ja saavutettavuus tärkeitä asiakkaille

Kesko aloitti vuonna 2014 ihmisoikeuksiin liittyvän vaikutusarvioinnin YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Työn aikana selvitettiin tunnistetut keskeiset ihmisoikeusvaikutukset ja arvioitiin niihin liittyviä riskejä sekä sovittiin seurannasta, mittareista ja korjaavista toimenpiteistä.

Syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana kuultiin sidosryhmien näkemyksiä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta K-ryhmän toiminnassa.

- Pidimme sidosryhmäkuulemisia, joissa selvitimme eri asiakasryhmien näkemyksiä ihmisoikeuksien toteutumisesta asiakastilanteissa kaupoissa. SASKin aluekoordinaattorit haastattelivat Keskon merkkituotteita valmistavien tehtaiden työntekijöitä neljässä riskimaassa: Kiinassa, Intiassa, Bangladeshissa ja Filippiineillä. Henkilöstön kuulemisessa hyödynsimme Keskon henkilöstötutkimusta ja teimme kyselyn pääluottamushenkilöille, kertoo Keskon vastuullisuusjohtaja Matti Kalervo.

Asiakkaiden kuulemiset vahvistivat Keskon näkemystä siitä, että oikeus terveyteen, lasten oikeus erityissuojeluun sekä syrjinnän kielto ovat asiakasnäkökulmasta keskeisimmät ihmisoikeudet, joista Keskon tulee huolehtia. Erityishuomio on kohdistettava syrjinnän nollatoleranssiin, syrjintätapausten valitusmekanismien kehittämiseen ja ylläpitoon sekä esteettömyyden ja saavutettavuuden kehittämiseen ja ylläpitoon.

Riskimaiden tehtaiden selvityksissä Kiinassa, Intiassa, Bangladeshissa ja Filippiineillä saatiin pitkälti yhteneväisiä tuloksia kuin BSCI- ja SA8000-raporteissa. Työsuhteiden havaittiin olevan epävakaita ja puutteita esiintyi muun muassa työajoissa ja ylityökorvauksissa. Ammatillisen järjestäytymisen havaittiin olevan käytännössä estetty. Kesko on välittänyt saamansa tiedot BSCI-järjestölle auditointimenettelyjen kehittämiseksi.

Kesko julkaisi ihmisoikeussitoumuksen

YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti vastuullisen yrityksen johdon tulee antaa julkinen ihmisoikeussitoumus.

Kesko on julkaissut nettisivuillaan seuraavan sitoumuksen:

• Kesko kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.
• Kesko on huolellisuusvelvoitteen mukaisesti rakentanut ja rakentaa menettelytapansa ja käytäntönsä siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa Keskon toiminnassa.
• Keskon toiminnalla on erityisen keskeistä vaikutusta neljän ryhmän ihmisoikeuksiin: asiakkaat, henkilökunta, hankintaketjut sekä yhteisöt, joissa toimimme.
• Kesko kuuntelee sidosryhmiensä näkemyksiä ihmisoikeuksista ja huomioi ne kehittäessään toimintaansa.
• Kesko edellyttää yhteistyökumppaniensa kunnioittavan kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.

Työ vastuullisuuden varmentamiseksi jatkuu

Ihmisoikeusarviointi ei ole Keskolle vain yhden kerran tehtävä projekti vaan jatkuva prosessi, joka katselmoidaan jatkossa joka kolmas vuosi ja päivitetään nettisivuille.

- Ihmisoikeusarviointi on laaja selvitys, josta saamme paljon hyvää tietoa, jonka avulla voimme parantaa hankintaketjumme läpinäkyvyyttä, henkilöstömme kuulemista ja asiakaspalveluamme entisestään. Meidän on huolehdittava siitä, että kaikki toimintamallimme on rakennettu siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa toiminnassamme, sanoo Matti Kalervo.

Kesko jatkaa pitkäjänteistä työtään hankintaketjun vastuullisuuden varmentamiseksi.

- Meillä on velvollisuus kantaa vastuuta tuotteidemme hankintaketjun ihmisoikeuksista erityisesti riskimaissa. Mikään yritys ei voi yksin muuttaa maailmaa, vaan riskimaiden työolojen pysyvään parantamiseen tarvitaan kaikkien toimijoiden – valtioiden, kansalaisjärjestöjen ja koko toimitusketjun yhteistyötä, sanoo Matti Kalervo.

Tutustu Keskon ihmisoikeusarviointiin kokonaisuudessaan tästä.

Lisätietoja:
Matti Kalervo, Kesko Oyj, vastuullisuusjohtaja, puh. +358 50 306 4081, matti.kalervo@kesko.fi 

Takaisin ylös