Mēs vienlīdzīgi izturamies cits pret citu
Kesko mēs esam apņēmušies pret visiem darbiniekiem visos ar personālu saistītajos jautājumos izturēties vienlīdzīgi un taisnīgi. Mēs personas vērtējam pēc to nopelniem un atzinīgi novērtējam atbildīgu sniegumu.

Vienlīdzība, nediskriminēšana un godīgums ir galvenie principi darbinieku atlasē, atlīdzības noteikšanā, karjeras attīstībā un citu personāla jautājumu risināšanā Kesko. Mēs vērtējam cilvēkus, pamatojoties uz viņu kompetenci, prasmēm un sasniegumiem. Mēs novērtējam iniciatīvu, prasmes darboties komandā un atbildīgu sniegumu.

Mēs uzņemamies atbildību par savu darbu Kesko. Mēs esam personīgi atbildīgi par savu sniegumu, lēmumiem un efektīvu un godīgu darbu. Mums visiem ir kopīga atbildība par labas darba atmosfēras radīšanu un uzturēšanu. Godīga un labi funkcionējoša darba vide rodas no savstarpējas uzticēšanās, cieņas pret personību, patiesām rūpēm, vēlmes palīdzēt un komandas gara.

Vadītāja pienākums ir veicināt tiešu, atvērtu un konstruktīvu dialogu visos darba jautājumos un iedrošināt personālu izvirzīt jautājumus, ierosināt uzlabojumus un paust jebkāda veida neapmierinātību. Vadītājs ir atbildīgs par jaunu darbinieku iepazīstināšanu, iejaucas, ja kādai praksei vajadzīga korektīva darbība, un nodrošina, lai visi būtu informēti par K Code of Conduct un mūsu kopīgajiem principiem. Vadītājam jārāda atbildīgu darbību piemērs, un viņš nedrīkst noteikt mērķus, kurus var panākt, tikai ignorējot mūsu vienotos principus.

Nav pieņemama agresivitāte darbā, diskriminācija un cita veida nepiemērota izturēšanās. Iestāšanās arodbiedrībā vai līdzīgā organizācijā ir katra individuāls lēmums. Uzņēmuma telpās nenotiek politisko partiju darbība.

Piemērs

Jūs meklējat jaunu darbinieku un darbinieku gala atlasē ir divi kandidāti: abi ir jauni, viens ir vīrietis, otra — sieviete. Jaunā sieviete intervijā norādījusi, ka viņa ir pārcēlusies uz dzīvi šajā pilsētā, lai izveidotu ģimeni.Vai jūs tam ļaujat ietekmēt jūsu lēmumu?

Nē. Es izlemšu, pamatojoties uz kandidāta prasmēm un kompetenci.

To top