Mēs neizpaužam komercnoslēpumus
Mēs ievērojam mums darbā uzticētās konfidenciālās informācijas slepenību saistībā ar uzņēmuma darbībām, personālu, klientiem un uzņēmējdarbības partneriem, un mēs neizpaudīsim šo informāciju trešajām personām.

Pie konfidenciālas informācijas ir pieskaitāmi arī tādi jautājumi, kas attiecas uz drošības instrukcijām, piemēram, kases operācijām, datu drošību, signalizācijas sistēmām un darbībām ārkārtas situācijā.

Mēs izmantojam informācijas sistēmas un programmatūru atbilstoši attiecīgajiem līgumiem un piekļuves tiesībām. Mēs vienmēr nodrošinām, lai konfidenciāla vai svarīga informācija netiktu pazaudēta vai nodota trešajām personām. Mēs rūpīgi lietojam elektroiekārtas. Pametot darba vietu, mēs uz galda redzamā vietā neatstājam glabāšanas ierīces vai dokumentus, kas satur konfidenciālu informāciju.

Kesko korporācija, kas ir Kesko grupas mātesuzņēmums, ir iekļauta Nasdaq Helsinki Ltd. galvenā tirgus biržas sarakstā. Kesko un visiem tā darbiniekiem un amatpersonām vienmēr ir saistoši konfidenciālās informācijas noteikumi.

Piemērs

Jūs strādājat Kesko iepirkumu struktūrvienībā. Kādu vakaru, apmeklējot jūsu bērna bērnudārza pavasara svinīgo pasākumu, šīs pašas pilsētas konkurējoša uzņēmuma darbinieks jums jautā par Kesko tirdzniecību pēdējo nedēļu laikā. Vai jūs izpaužat šīs tendences?

Nē. Es neinformēju konkurentu par tirdzniecības tendencēm. Nepubliskoti, ar Kesko uzņēmējdarbību saistīti uzņēmējdarbības dati ir konfidenciāli, un es tos neizpaudīšu trešām pusēm.

To top