Mēs ievērojam likumus
Kesko mēs visās savās darbībās konsekventi ievērojam likumu. Mēs arī sagaidām, ka visi mūsu sadarbības partneri ievēros likumu.

Kesko mēs visās savās darbībās konsekventi ievērojam likumu un mūsu darbības principus. Mēs nepiedodam likumpārkāpumus, un nekad nevienu nemudināsim un neieteiksim pārkāpt piemērojamos normatīvos aktus. Īpaši nozīmīgi ir likumi, kuri ietekmē darbinieku stāvokli, vienlīdzību, cieņu pret personību, kukuļošanas un citu korupcijas veidu novēršanu, konkurences un patērētāju aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un produktu drošību. Kesko kā biržā kotētam uzņēmumam ir saistoši arī drošības tirgus noteikumi, kā arī labas korporatīvās vadības noteikumi un vadlīnijas.

Tāpat mēs nelūdzam saviem sadarbības partneriem vai citām trešajām pusēm darīt kaut ko tādu, ko nedarītu paši, ievērojot piemērojamos likumus, Kesko saistības, politikas vai principus.

Kesko aktīvi uzrauga un gatavojas pārmaiņām sabiedrībā ciešā sadarbībā ar tā ieinteresētajām pusēm. Mēs sadarbojamies un iesaistāmies atklātā dialogā ar nevalstiskām organizācijām, valsts iestādēm un citiem lēmumu pieņēmējiem.

Piemērs

Jūss strādājat kā speciālists Kesko, tiesību akti attiecībā uz jūsu konkrēto kompetences jomu drīz tiks grozīti. Kā jūs sevi sagatavojat?

Jums kā speciālistam ir svarīgi būt informētam par reglamentējošo noteikumu attīstību jūsu jomā un nodrošināt, lai mūsu darbības vienmēr atbilstu piemērojamajiem likumiem un noteikumiem. Labs veids kā nodrošināt informētību ir aktīvi iesaistīties tirdzniecības apvienībās. Tas jums var ļaut ietekmēt sektora un attiecīgo noteikumu attīstību.

To top