Selvitys Keskon Eläkekassan sijoitustoiminnan periaatteista

1. Keskon Eläkekassa, sen sijoitustoiminta ja maksettavat etuudet

Keskon Eläkekassa tarjoaa lisäeläketurvaa niille toimintapiirin työntekijöille, jotka olivat sen osaston A jäseniä 31.12.2011. A-osasto suljettiin 8.5.1998, minkä jälkeen se ei ole ottanut enää uusia jäseniä.

Eläkekassan eläkkeiden taso on määritelty etukäteen, minkä vuoksi eläkekassan sijoitustoiminnan onnistuminen tai epäonnistuminen ei vaikuta kassasta maksettavien eläkkeiden tasoon eikä saantioikeuteen. Työnantajaosakkaat maksavat eläkekassalle vakuutusmaksuja aina niin paljon, että eläkkeet ja eläkekassan vastuiden lisäykset tulevat vuosittain katettua, vaikka sijoitustoiminnan tuotot eivät näihin riittäisikään.

2. Sijoitustoiminta

Keskon Eläkekassan sijoitustoiminnan tavoite on huolehtia sijoitusten turvaavuudesta, tuotosta ja rahaksi muutettavuudesta sekä sijoitusten asianmukaisesta monipuolisuudesta ja hajauttamisesta. Tuottava sijoittaminen edellyttää altistumista sijoitusriskeille, joita rajoitetaan turvaavuusvaatimuksen varmistamiseksi.

Eläkekassan hallituksen vuosittain vahvistama sijoitussuunnitelma sisältää sijoitusjakauma- ja tuottotavoitteet aina vuodeksi eteenpäin. Lisäksi sijoitussuunnitelmassa vahvistetaan enimmäis- ja vähimmäismäärät kullekin sijoitusluokalle. Sijoitussuunnitelmassa myös kuvataan sijoitusorganisaatio. Sijoitusorganisaation toimivaltuudet kuvataan eläkekassan hallituksen myös vahvistamassa sijoituspolitiikassa.

Sijoitustoiminnassa eläkekassan hallitus päättää mm. em. sijoituspolitiikasta, vuosittaisesta sijoitussuunnitelmasta ja valtuutuksista sen erikseen muita kuin kiinteistösijoituksia varten valtuuttamalle sijoitusvaltuutetulle ja kiinteistösijoitusten valmistelua varten valtuuttamalle kiinteistöjen omaisuudenhoitajalle. Sijoitustoimikunta valmistelee tehtäviä päätöksiä ja sijoitusvaltuutettu ja kiinteistöjen omaisuudenhoitaja toteuttavat niitä saamiensa valtuuksien rajoissa yhteistyössä Keskon rahoitusyksikön kanssa.

Sijoitukset jaetaan seuraaviin ryhmiin: rahamarkkinasijoitukset, pitkät korkosijoitukset, noteeratut osakkeet ja osuudet, noteeraamattomat osakkeet, vaihtoehtoiset sijoitukset ja kiinteistöt. Eläkekassa on pitkän aikavälin sijoittaja. Eläkekassan koko omaisuuden pitkän aikavälin tuottotavoite on 6,3 % vuodessa.

Sijoituspäätökset tehdään eläkekassan tuottovaatimuksen ja sijoituskohteiden tuottopotentiaalin perusteella riskitasot huomioon ottaen. Sijoitusten riskejä hajautetaan sijoittamalla eri sijoitusluokkiin, erilaisiin instrumentteihin ja eri markkinoille ja toimialoille.

Sijoitustoiminnan riskeihin varaudutaan muuttamalla sijoitusomaisuuden allokaatiota tarvittaessa sekä seuraamalla sitä ja sijoitusomaisuuden vaihteluvälejä, vertailuindeksejä ja muita rajoituksia kuukausittain sekä noudattamalla hallituksen hyväksymän sijoituslimiittilistan rajoituksia.

3. Raportointi

Sijoitusvaltuutettu vastaa siitä, että eläkekassasta tuotetaan kuukausittain laskelmat omaisuuslajikohtaisesta sijoitusrakenteesta, kuukausittaiset arvopapereiden ostot ja myynnit sekä sijoitussalkkujen tuottolaskelma vuoden alusta sekä viimeisen kuluneen vuoden ajalta. Sijoitusvaltuutettu esittää raportit eläkekassan hallitukselle. Eläkekassanjohtaja vastaa siitä, että eläkekassan tilanteesta tuotetaan kuukausittain tuloslaskelma.

Takaisin ylös