Kohtleme üksteist võrdselt
Keskos kohtleme oma töötajaid võrdselt ja õiglaselt kõigis personaliga seotud küsimustes. Hindame inimesi nende heade omaduste põhjal ja väärtustame vastutustundlikku suhtumist.

Võrdsus, mittediskrimineerimine ja ausus on Kesko olulisimad põhimõtted töölevõtmises, tasustamises, karjäärialases edenemises ning muudes personaliga seotud küsimustes. Hindame inimesi nende kompetentsuse, oskuste ja saavutuste põhjal. Väärtustame ennetavat lähenemist, algatust, meeskonnatöö oskusi ja vastutustundlikku suhtumist.

Vastutame oma töö eest Keskos. Vastutame isiklikult oma tegude ja otsuste ning tõhusa ja ausa töö eest. Vastutame kõik üheskoos hea tööõhkkonna loomise ja säilitamise eest. Meeldiv ja toimiv tööõhkkond luuakse vastastikuse usalduse, üksteisest lugupidamise, tõelise hoolimise, abivalmiduse ja otsekohese meeskonnavaimuga.

Juhi ülesanne on edendada otsest, avatud ja konstruktiivset dialoogi kõigis tööga seotud küsimustes, et julgustada töötajaid küsimusi esitama, parandusettepanekuid tegema ja vajadusel kaebusi esitama. Ta vastutab uute töötajate sisseelamise eest, sekkub korrigeerimist vajavatesse tavadesse ning veendub, et kõik oleksid kursis tegevusjuhendi K Code of Conduct ja meie ühiste põhimõtetega. Juht peab olema vastutustundlikes tegevustes eeskujuks ega tohi seada eesmärke, mis on saavutatavad vaid meie ühiseid põhimõtteid eirates.

Kiusamine, diskrimineerimine ja muud sobimatu käitumise vormid on töö juures kategooriliselt keelatud. Ametiühingusse või muusse sellisesse organisatsiooni astumine või mitteastumine on igaühe isiklik otsus. Parteipoliitika tuleb hoida töökohast väljaspool.

Näide

Teil on kavas võtta tööle uus töötaja ning olete piiranud valiku kahele kandidaadile: mõlemad on noored, üks on mees ja teine naine. Noor naine mainis vestluse käigus, et kolis linna eesmärgiga luua pere. Kas lasete sellel oma otsust mõjutada? 

Ei. Tuginen oma otsuses kandidaatide oskustele ja kompetentsusele.

To top