Austame inimõigusi
Keskos austame rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi kõigis oma tegevustes ja edendame neid praktikas. Me ei aktsepteeri inimõiguste rikkumist mitte ühelgi kujul.

Oleme kehtestanud protseduurid ja tavad, mis tagavad inimõiguste austamise kõigis Kesko tegevustes. Kuulame oma huvigruppide vaateid inimõiguste osas ja arvestame nendega oma tegevuste käigus. Meie tegevused mõjutavad peamiselt nelja rühma inimõigusi:

• kliendid;
• töötajad;
• kogukonnad, kus me tegutseme;
• tarneketid.

Tagame turvalise ostukeskkonna ja pakutavate kaupade tooteohutuse. Pöörame tähelepanu turunduseetikale. Kohtleme ja teenindame kõiki kliente võrdselt ilma diskrimineerimata.

Kohtleme oma töötajaid võrdselt ja järgime kehtivaid tööseadusi. Austame inimeste väärtust, privaatsust ning usu- ja südametunnistusevabadust. Me ei aktsepteeri diskrimineerimist, ahistamist, ähvardusi ega solvanguid. Austame ühinemisvabadust ja töötajate õigust professionaalselt organiseeruda. Tagame aktiivselt ohutud töötingimused.

Loome koos parema ühiskonna. Loome partnerlussuhteid ja osaleme kohalike kogukondade arendamises.

Kesko nõuab oma partneritelt kõigi rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste austamist. Me ei aktsepteeri lapstööjõu ega mingil kujul sunniviisilise töö kasutamist või muude inimõiguste rikkumist oma tarneketis.

Näide

Meie omatoote tarnija kasutab konkurentsiolukorra ja ärisaladusega seotud vabastust ega avalda teatud toodet tootva tehase andmeid. Kas aktsepteerite seda? 

Ei. Nõuan andmete esitamist. Vajame tehase andmeid, et veenduda, kas tehases on tagatud nõuetekohane sotsiaalne vastutus.

To top