Hallinnointiperiaatteet

Yhtiökokous - osakkeenomistajat Tilintarkastaja Mikko Nieminen Hallitus - puheenjohtaja Esa Kiiskinen Tarkastusvaliokunta Palkitsemisvaliokunta Pääjohtaja Mikko Helander Sisäinen tarkastus Konsernijohtoryhmä Päivittäistavarakauppa - Jorma Rauhala Rauta- ja erikoiskauppa - Terho Kalliokoski Autokauppa - Pekka Lahti

* Keskon toimialarakenne on muuttunut 1.1.2015 alkaen siten, että rauta- ja käyttötavarakaupan toimialat on yhdistetty rauta- ja erikoiskaupan toimialaksi ja aiemmin käyttötavaratoimialaan kuulunut K-citymarket Oy:n käyttötavarakauppa on yhdistetty Ruokakeskoon päivittäistavarakaupan toimialaksi. Keskon toimialarakenteen sisältöä ja segmenttiraportointia on muutettu 1.7.2015 alkaen vastaamaan uutta strategiaa. Rauta- ja erikoiskaupan osaksi on perustettu maatalous- ja konekaupan yksikkö. Kesko-konsernin raportoitavat segmentit ovat 1.7.2015 alkaen päivittäistavarakauppa, rauta- ja erikoiskauppa ja autokauppa.

 

Keskon noudattamat säännökset ja Hallinnointikoodi

Kesko Oyj (Kesko tai yhtiö) on suomalainen osakeyhtiö, jonka johtoelinten vastuut ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lakien mukaisesti. Emoyhtiö Kesko ja sen tytäryhtiöt muodostavat Kesko-konsernin. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.
 
Keskon ylintä päätösvaltaa käyttävät yhtiön osakkeenomistajat yhtiön yhtiökokouksessa. Yhtiön osakkeenomistajat valitsevat yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen ja tilintarkastajan. Kesko-konsernia johtavat hallitus ja pääjohtajana toimiva toimitusjohtaja. Pääjohtajan nimittää hallitus. Yhtiöllä on ns. yksitasoinen hallintomalli.
 
Keskon päätöksentekoa ja hallintoa ohjaavat Keskon arvot ja vastuulliset toimintatavat. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Keskon yhtiöjärjestystä, Keskon hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä ja Nasdaq Helsingin sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa 1.10.2010 voimaan tullutta Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Hallinnointikoodi). Hallinnointikoodi on luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa www.cgfinland.fi. Yhtiö poikkeaa Hallinnointikoodin noudata tai selitä -periaatteen mukaisesti jäljempänä mainituin tavoin Hallinnointikoodin hallituksen jäsenen toimikautta koskevasta suosituksesta.

 

Poikkeaminen Hallinnointikoodin suosituksesta

Keskon hallituksen jäsenten toimikausi poikkeaa Hallinnointikoodin suosituksen nro 10 - Hallituksen jäsenten toimikausi - mukaisesta yhden vuoden toimikaudesta. Yhtiön hallituksen toimikausi määräytyy yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Yhtiökokous päättää yhtiöjärjestystä koskevista muutoksista. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen hallituksen jäsenen toimikausi on kolme (3) vuotta siten, että toimikausi alkaa vaalin suorittaneen yhtiökokouksen päätyttyä ja päättyy kolmanneksi (3.) seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakkeenomistaja, joka edustaa lähiyhteisöineen yli 10 % kaikkien Keskon osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, on ilmoittanut yhtiön hallitukselle pitävänsä yhtiön pitkäjänteisen kehittämisen kannalta kolmen (3) vuoden toimikautta hyvänä eikä ole nähnyt tarvetta yhtiöjärjestyksen mukaisen toimikauden lyhentämiselle.